Nationella kvalitetsredovisningar

Senast uppdaterad: 2014-05-09

Varje år följer Folkbildningsrådet upp folkhögskolornas kvalitetsarbete och rapporterar om detta till regeringen i form av nationella redovisningar av folkbildningens kvalitetsarbete. Detta år ska folkhögskolor och studieförbund redovisa sitt kvalitetsarbete i sina årsredovisningar till Folkbildningsrådet senast 1 juli 2014.

2010 fastställde Folkbildningsrådets styrelse en plan för redovisning av folkbildningens kvalitetsarbete 2011-2014. Folkbildningsrådet arbetar fortgående för en fortsatt hög ambitionsnivå i kvalitetsarbetet hos folkhögskolor och studieförbund, och för att vidareutveckla formerna för redovisningen av arbetet.

Folkhögskolorna ska i sin årsredovisning beskriva sitt systematiska kvalitetsarbete. Detta ska omfatta:

  • Beskrivning av strategi och arbetssätt/process för genomförande och uppföljning av kvalitetsarbetet.
  • Beskrivning av strategi, arbetssätt/process för risk- och väsentlighetsanalys.
  • Resultat och effekter av det systematiska kvalitetsarbetet.

(Statsbidrag till folkhögskolor 2014, Kriterier och fördelningsprinciper, s. 18)

Folkbildningsrådets redovisning av folkbildningens kvalitetsarbete lämnas 2014 i form av Samlad bedömning till regeringen. Återrapportering till folkhögskolor och studieförbund sker genom rapporten Kvalitetsarbete inom folkbildningen 2013 som särskilt riktar sig till de som arbetar praktiskt med kvalitetsarbete inom folkbildningen.