Villkor för statsbidrag

Senast uppdaterad: 2018-06-14

Folkbildningsrådets styrelse beslutar om villkor kring statsbidraget till folkhögskolor.

Varje år tilldelas landets folkhögskolor statsbidrag. Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget samt beslutar om villkoren för statsbidraget. Villkoren går att läsa i bifogade dokument längst ned på sidan.

Återkrav av statsbidrag

Folkbildningsrådets styrelse får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om

  1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats, eller
  4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

Ny folkhögskola? Överta verksamhet? Gå samman? Lägga ner?

Det finns ett flertal andra tillfällen när Folkbildningsrådets styrelse gör en prövning av statsbidraget. Det är

  • vid ansökan om att starta ny folkhögskola
  • vid ansökan om att överta statsbidrag för befintlig verksamhet
  • vid samgående mellan folkhögskolor
  • vid infasning, avveckling och utfasning av statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Läs mer om dessa regler i dokumentet "Riktlinjer för prövning av statsbidrag".

Ansökan ska vara Folkbildningsrådet tillhanda den 1 mars.