Studiemotiverande folkhögskolekurs

Senast uppdaterad: 2018-03-19

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till fortsatta studier. Målgruppen är arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet och är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Utvärderingar visar att denna arbetsmarknadspolitiska insats varit framgångsrik. Av de ungdomar som avslutade en studiemotiverande kurs någon gång under 2015 har 35 procent studerat vidare på allmän kurs och 2 procent på särkskild kurs på folkhögskola fram till och med 2016. Motsvarande siffror för de som fyllt 25 år är 38 procent och 3 procent. Nio av tio deltagare uppger att de skulle rekommendera kursen till en vän, och sju av tio har blivit motiverade till fortsatta studier.

Arbetsförmedlingen avgör

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en kurs som folkhögskolorna erbjuder på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som avgör vilka arbetssökande som ska delta i dessa kurser. Satsningen riktar sig till arbetssökande som fyllt 16 år och är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och som varken har en gymnaiseexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå.

När Arbetsförmedlingen kommit överens med den arbetssökande om att en studiemotiverande kurs kan vara rätta vägen att gå, så tas en individuell studieplan fram i samarbete med den lokala folkhögskolan. Innehållet på kursen kan och bör alltså variera något, beroende på behoven hos kursdeltagarna. Träning i studieteknik med inriktning på samhällskunskap, svenska, engelska och matematik är i fokus. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Kursen har nått 29 000 deltagare

Folkhögskolorna har tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnat studiemotiverande folkhögskolekurs sedan 2010. Under dessa sju år har 29 000 personer gått kursen. För 2018 finns det finansiering för 7 000 platser, vilket är en dryg dubblering jämfört med 2010.

Intyg utfärdas

När utbildningen är klar utfärdar folkhögskolorna ett intyg där det framgår vilka kunskaper och färdigheter som deltagaren tillgodogjort sig.