Verksamhetsrapportering

Senast uppdaterad: 2018-03-26

Folkhögskolornas rapportering utgör underlag för den offentliga utbildningsstatistiken och Folkbildningsrådets återrapportering till regering och riksdag. SCB hanterar insamlingen av data och sammanställer underlag.

Verksamheten rapporteras i form av en gruppbaserad Statistikrapport. De uppgifter som ingår i Statistikrapporten beskrivs i Variabelförteckningen nedan. Kursernas ämnesinnehåll eller kulturtyp vid Kulturprogram beskrivs i Kursinriktning.

Därutöver rapporteras deltagare i långa och korta kurser. Deltagarna i korta kurser registreras hos SCB på uppdrag av Folkbildningsrådet och registret används i uppföljnings- och forskningssyfte. Bland annat för att följa upp hur statsbidraget används, vad som studeras och vilka grupper som nås av verksamheten. Läs mer om detta i pdf:en "Information till folkhögskolans kortkursdeltagare".

Rapporteringen av kortkursdeltagare ger underlag till en fördjupad uppföljning kring vilka som deltar och deras studievanor och det ger också underlag till urval i de fall Folkbildningsrådet genomför enkätundersökningar kring korta kurser.

SCB meddelar följande:

Tidsplan avseende insamlingen av statistikrapporten vårterminen 2018

Rapport skickas senast det datum som står i tidsplanen.

Tänk på att vårterminen 2018 ska endast statistikrapporten skickas

Ingen insamling av deltagarstatstik sker under vårterminen 2018. Uppgifter för vårterminen kommer att samlas in senare under 2018

Insamlingsomgång 1, våren

April                    13                        Sista insändningsdatum, Statistikrapporten till SCB

April                    16                        Påminnelse från SCB

April                    23                        Sista insändningsdatum för kompletteringar

Insamlingsomgång 2

Aug                     15                        Sista insändningsdatum, Statistikrapporten till SCB

Aug                     17                        Påminnelse från SCB

Aug                     24                        Sista insändningsdatum för kompletteringar

16 april och 17 augusti kommer påminnelser skickas till skolor som inte rapporterat in eller inte rapporterat in allmän kurs.