Verksamhetsrapportering

Senast uppdaterad: 2017-08-30

Folkhögskolornas rapportering utgör underlag för den offentliga utbildningsstatistiken och Folkbildningsrådets återrapportering till regering och riksdag. SCB hanterar insamlingen av data och sammanställer underlag.

Verksamheten rapporteras i form av en gruppbaserad Statistikrapport. De uppgifter som ingår i Statistikrapporten beskrivs i Variabelförteckningen nedan. Kursernas ämnesinnehåll eller kulturtyp vid Kulturprogram beskrivs i Kursinriktning.

Därutöver rapporteras deltagare i långa och korta kurser. Deltagarna i korta kurser registreras hos SCB på uppdrag av Folkbildningsrådet och registret används i uppföljnings- och forskningssyfte. Bland annat för att följa upp hur statsbidraget används, vad som studeras och vilka grupper som nås av verksamheten. Läs mer om detta i pdf:en "Information till folkhögskolans kortkursdeltagare".

Rapporteringen av kortkursdeltagare ger underlag till en fördjupad uppföljning kring vilka som deltar och deras studievanor och det ger också underlag till urval i de fall Folkbildningsrådet genomför enkätundersökningar kring korta kurser.