Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2015-03-17

Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att fördela medel till folkhögskolor och studieförbund med syfte att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället.

Uppdraget inleddes 2014 och regeringen har för avsikt att avsätta ytterligare medel fram till och med 2016. Detta är en del av en kommande strategi för mänskliga rättigheter som regeringen tar fram. Insatsen ska främst rikta sig till deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och till personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.

Övergripande målsättning med insatsen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna:

 • agera så att de skyddar och respekterar rättigheter
 • hävda sina rättigheter

Mål och syfte med insatsen 2015

I insatsens andra fas (2015) kommer Folkbildningsrådet att fördela medel till projekt som stärker lärares och cirkelledares kompetens i frågor om mänskliga rättigheter. Projekten ska förutom att ha ett kompetenshöjande syfte leda till att de medverkande skolorna och studieförbunden tar fram planer för hur de ska integrera frågor om mänskliga rättigheter i sin kursverksamhet. Projekt som bygger på samverkan mellan flera aktörer prioriteras. Studieförbund söker medel på nationell nivå. Projekt kan även sökas av studieförbund och folkhögskola/-or gemensamt. Möjligheterna att delta i fas två bygger i första hand på att man har deltagit i fas ett. Även nya projekt kan starta 2015. 

Folkbildningsrådet kommer vid fördelning av projektmedel att prioritera projekt som:

 • Bygger på strategiska planer för verksamhetens MR-arbete som har tagits fram i fas ett av insatsen.
 • Baseras på relevanta nuläges- och omvärldsanalyser.
 • Fokuserar på pedagogens roll i arbetet med mänskliga rättigheter.
 • Bygger på en förståelse för olika diskrimineringsgrunders samverkan och normkritiska perspektiv
 • Bygger på samverkan med aktörer inom MR-området och med andra folkhögskolor eller studieförbund.

För de folkhögskolor och studieförbund som inte deltog i fas ett finns möjlighet att söka medel för projekt som stärker ledningsgruppers (rektorer, styrelseordföranden, biträdande rektorer och verksamhetschefer) kompetens i frågor om mänskliga rättigheter. Projekten ska förutom att ha ett kompetenshöjande syfte leda till att de medverkande skolorna och studieförbunden tar fram strategiska planer för sitt framtida arbete med mänskliga rättigheter. I denna projektfas ska alla projekt bygga på samverkan mellan minst fyra folkhögskolor i varje projekt. Studieförbund söker medel på nationell nivå. Projekt kan även sökas av studieförbund och folkhögskola/-or gemensamt.

Folkbildningsrådet kommer vid fördelning av projektmedel att prioritera projekt som:

 • Innehåller en utförlig plan för framtagande av strategier för verksamhetens framtida MR-arbete
 • Baseras på relevanta nuläges- och omvärldsanalyser
 • Bygger på en förståelse för olika diskrimineringsgrunders samverkan och normkritiska perspektiv
 • Bygger på samverkan med aktörer inom MR-området.

Ansökan 2015

Ansökan skulle varit Folkbildningsrådet tillhanda senast 2 mars 2015. De projekt som erhållit medel ska vara avslutade och rapporterade till Folkbildningsrådet senast den 18 januari 2016.

Frågor besvaras av handläggaren Linda Rosén på mejl linda.rosen@folkbildningsradet.se