För skolor

Senast uppdaterad: 2018-03-12

Sedan 2014 är det ett bidragskriterium att ha en studeranderättslig ordning i form av regler, rutiner och former för beslut. Men de studeranderättsliga frågorna är även en del av folkhögskolornas kvalitetsarbete. Att se till att det finns rutiner för exempelvis antagning och avskiljning av studerande, ger såväl bättre rättssäkerhet som lättare hantering i vardagen. 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd har tagit fram tre dokument till hjälp för er som jobbar i folkhögskolan:

Detta händer efter att en anmälan kommit in:

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd kom till 2010 framför allt för att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning. I samband med en anmälan är det därför anmälarens intresse som kommer i första hand. Detta innebär bland annat att ärenden hanteras skyndsamt, och att skolorna har kort tid på sig att besvara en förfrågan från FSR. Men om rutiner följts, och dokumentering har gjorts, har skolan det som behövs för att rådet ska kunna ta ställning i frågan.

  1. En handläggare tittar på anmälan och kontrollerar att det är en konkret fråga som kan anmälas. Exempel på vad som kan anmälas finns i foldern nedan, samt på Sveriges folkhögskolor.
  2. Handläggaren kontaktar sedan skolan och ber om underlag. Det kan exempelvis röra sig om olika policydokument, och skolans egen dokumentering av olika händelser eller möten. Det är viktigt att skolorna tar för vana att dokumentera möten, processer och incidenter, för att det ska vara lätt att plocka fram underlag vid behov.
  3. Den studerande får möjlighet att läsa skolans underlag och kommentera dessa innan rådet hanterar frågan.
  4. När handläggaren samlat in all information, har rådet ett möte där man diskuterar och fattar beslut i ärendet. Beslutet dokumenteras i ett yttrande, med rekommendationer till skolan. Alla yttranden från FSR hittar du här.
  5. Yttrandet skickas ut till skolan samt till anmälaren

Det finns en folder med information om studerandes rättigheter och skyldigheter på folkhögskola. Den riktar sig till de som studerar på folkhögskola och bör finnas på skolan. Du kan ladda ner foldern här. Vill du beställa tryckta exemplar, mejla till fsr@folkbildningsradet.se

(Observera att detta är den andra upplagan av foldern, tryckt i april 2015! Tidigare daterade foldrar ska slängas.)