Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

Senast uppdaterad: 2017-06-21

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer, European Qualifications Framework, EQF, med åtta nivåer. Referensramen regleras i en egen förordning. Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat - formellt, icke-formellt och informellt. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans särskilda webbplats för SeQF: www.seqf.se

Utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, där folkhögskolornas allmänna kurs ingår, är nivåplacerade i SeQF av regeringen.

Utbildningar utanför det offentliga utbildningssystemet som till exempel folkhögskolornas särskilda kurser får ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, som beslutar om inplacering på olika SeQF-nivåer.

Läranderesultat
SeQF-placeringen grundar sig inte bara på kursens innehåll utan har fokus på läranderesultat, det vill säga det en individ vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad. Syftet är att synliggöra och tydliggöra vilka kompetenser de studerande kan förvänta sig att utbildningen leder fram till. Detta kan också underlätta senare matchning mellan individ och arbetsliv. Beskrivningen av kvalifikationen ska relateras till den önskade SeQF-nivån.

Kvalifikationens/utbildningens läranderesultat på den särskilda kursen måste i ansökan konkretiseras och delas upp i deskriptorerna:

• kunskaper (erfarenhetsbaserade eller teoretiska)

• färdigheter (kunna tillämpa kunskaper)

• kompetenser (kunna använda kunskaper och färdigheter i ett sammanhang, kunna samarbeta och ta ansvar)

Kontaktpersoner

Agneta Wallin

Agneta Wallin
handläggare för SeQF på Folkbildningsrådet
Tel: 08-412 48 20