Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

Senast uppdaterad: 2016-09-02

Folkhögskolor kan ansöka om nivåplacering för särskilda kurser/profilkurser i den nationella referensramen för kvalifikationer, SeQF.

Folkbildningsrådet har fått medlemsorganisationernas uppdrag att samordna ansökningar, till Myndigheten för yrkeshögskolan, från de folkhögskolor som önskar ansluta en särskild kurs/profilkurs till SeQF-nivåerna. I uppdraget ingår att informera och stödja folkhögskolorna i framarbetandet av dessa ansökningar. Anslutningen av särskild kurs till SeQF är helt frivillig.

Bakgrund
Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer, European Qualifications Framework, EQF, med åtta nivåer. Referensramen regleras i en egen förordning. Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat - formellt, icke-formellt och informellt. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans särskilda webbplats för SeQF: www.seqf.se

Utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, i form av examen eller motsvarande, är nivåplacerade i SeQF av regeringen.*  Utbildningar utanför det offentliga utbildningssystemet som t ex folkhögskolornas särskilda kurser får ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, som beslutar om inplacering på olika SeQF-nivåer.

Läranderesultat
SeQF-placeringen grundar sig inte bara på kursens innehåll utan har fokus på läranderesultat, det vill säga det en individ vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad. Syftet är att synliggöra och tydliggöra vilka kompetenser de studerande kan förvänta sig att utbildningen leder fram till. Detta kan också underlätta senare matchning mellan individ och arbetsliv. Beskrivningen av kvalifikationen ska relateras till den önskade SeQF-nivån.

Kvalifikationens/utbildningens läranderesultat på den särskilda kursen måste i ansökan konkretiseras och delas upp i deskriptorerna:

• kunskaper (erfarenhetsbaserade eller teoretiska)

• färdigheter (kunna tillämpa kunskaper)

• kompetenser (kunna använda kunskaper och färdigheter i ett sammanhang, kunna samarbeta och ta ansvar)

Ansökan
De folkhögskolor som vill ansöka om nivåplacering för en särskild kurs gör detta genom Folkbildningsrådet. Ansökan skickas till: seqf@folkbildningsradet.se

Folkbildningsrådet handlägger folkhögskolornas underlag och förslag till SeQF-nivå och kompletterar med generella skrivningar om folkhögskolan som utbildningsform och om folkbildningens generella kvalitetssäkringssystem. Folkbildningsrådet förmedlar folkhögskolornas ansökningar till MYH. Folkhögskolorna betalar då en avgift till MYH på 10 000 kronor per ansökan (beslutet gäller i 10 år). MYH handlägger ansökan och lämnar vidare till "Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer" som rekommenderar ett beslut. MYH:s generaldirektör fattar beslut.

Då MYH har beslutat om kvalifikationsnivån kommer folkhögskolan att erhålla ett kvalifikationsbevis med ett referensnummer. Nivån och referensnumret anges på skolans kursintyg och kvalifikationsbeviset bifogas intyget. Kursen och referensnumret kommer också publiceras på webbplatsen www.seqf.se.

* Vad gäller folkhögskolornas allmänna kurser och SeQF så är regeringens förslag om nivåplacering av dessa ute på remiss, U2016/03174/UF. Förslaget innebär att man författningsreglerar resultaten av lärande på allmän kurs och då kan folkhögskolorna utfärda intyg om godkänt resultat på grundskolenivån för placering på SeQF-nivå 2 och på gymnasienivån för SeQF-nivå 4. Folkbildningsrådet föreslås få uppdraget att granska kvaliteten på de allmänna kurserna.

Kontakta Agneta Wallin, handläggare för SeQF på Folkbildningsrådet, för information och stöd i ansökningsarbetet.

Kontaktpersoner

Agneta Wallin

Agneta Wallin
handläggare för SeQF på Folkbildningsrådet
Tel: 08-412 48 20