Kvalitet

Senast uppdaterad: 2014-05-05

Regeringen har uppmanat folkbildningen att utveckla kvalitetsarbetet. Det är studieförbunden och folkhögskolorna som utför kvalitetsarbetet och Folkbildningsrådet medverkar till att arbetet sker.

I folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra (2005/06:192) uppmanas folkbildningen att utveckla sitt kvalitetsarbete - ”det är önskvärt att ett mer systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på såväl administration som verksamhetsformer och innehåll utvecklas på alla nivåer inom folkbildningen”.

Folkbildingsrådet har till uppdrag att årligen redovisa folkbildningens kvalitetsarbete till riksdag och regering.

Att studieförbunden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete är ett kriterium för att få statsbidrag.

Det är studieförbund och folkhögskolor som definierar sitt kvalitetsarbete och vad som är kvalitet i deras verksamhet. Studieförbund och folkhögskolor väljer själva vilka metoder och modeller de vill använda i sitt kvalitetsarbete. Till detta tillkommer att i sitt kvalitetsarbete ha former för arbetet med risk- och väsentlighetsanalys samt kontroll och granskning. Detta är angivet i regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet och finns mer detaljerat beskrivet i statsbidragsvillkoren för studieförbunden.