Nationella kvalitetsredovisningar

Senast uppdaterad: 2014-05-09

Varje år följer Folkbildningsrådet upp studieförbundens kvalitetsarbete och rapporterar om detta till regeringen i form av nationella redovisningar av folkbildningens kvalitetsarbete. Detta år ska studieförbund och folkhögskolor redovisa sitt kvalitetsarbete i sina årsredovisningar till Folkbildningsrådet senast 1 juli 2014.

2010 fastställde Folkbildningsrådets styrelse en plan för redovisning av folkbildningens kvalitetsarbete 2011-2014. Folkbildningsrådets arbetar fortgående för en fortsatt hög ambitionsnivå i kvalitetsarbetet hos folkhögskolor och studieförbund, och för att vidareutveckla formerna för redovisningen av arbetet.

Studieförbunden ska i sin årsredovisning beskriva sitt systematiska kvalitetsarbete. Detta ska omfatta:

  • Beskrivning av strategi och arbetssätt/process för genomförande och uppföljning av kvalitetsarbetet. 
  • Beskrivning av strategi, arbetssätt/process för risk- och väsentlighetsanalys. 
  • Resultat och effekter av det systematiska kvalitetsarbetet.

(Statsbidrag till studieförbund 2014, Villkor, kriterier och fördelning, s. 14)

Folkbildningsrådets redovisning av folkbildningens kvalitetsarbete lämnas 2014 i form av Samlad bedömning till regeringen. Återrapportering till studieförbund och folkhögskolor sker genom rapporten Kvalitetsarbete inom folkbildningen 2013 som särskilt riktar sig till de som arbetar praktiskt med kvalitetsarbete inom folkbildningen.