Vad är kvalitetsarbete?

Senast uppdaterad: 2014-03-05

Att dokumentera, analysera och därefter göra åtgärder som förbättrar verksamheten. Det är kvalitetsarbete i korthet.

Folkbildningsrådet definierar systematiskt kvalitetsarbete som en process bestående av olika faser som tillsammans utgör kvalitetsarbetets verksamhetscykel. Faserna utgörs av

  • planering
  • genomförande
  • utvärdering och
  • lärande.

Verksamhetscykeln har varit central i Folkbildningsrådets arbete med att implementera kvalitetsarbete inom folkbildningen, och är även utgångspunkten i de nationella redovisningarna av folkbildningens kvalitetsarbete.

I planeringsfasen formuleras de verksamhetsmål som folkhögskolor och studieförbund ämnar uppnå, i genomförandefasen implementeras olika initiativ som syftar till att uppnå verksamhetsmålen och i utvärderingsfasen tas resultaten av olika initiativ fram och analyseras i relation till formulerade verksamhetsmål. I lärandefasen dras slutsatser av resultaten och beslut fattas om eventuella revideringar av mål och initiativ.

En förutsättning för att kvalitetsarbetet ska definieras som systematiskt är att det genomförs regelbundet.

Studieförbunden utformar själva sina egna kvalitetskriterier men det finns ett fastställt kvalitetskriterium för studieförbunden: cirkelledaren ska vara godkänd av studieförbundet och ha fått en introduktionsutbildning. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram innehållet i introduktionsutbildningen