Deltagande & tillgänglighet

Senast uppdaterad: 2017-01-24

Fråga

Vem kan delta i studieförbundens verksamheter?

Svar

Studieförbundens verksamheter är öppna för alla och som bidragsberättigade deltagare i folkbildningsverksamhet får personer folkbokförda i Sverige eller medborgare i EU- och Efta-länder räknas. Vissa undantag finns. Verksamhet får endast bedrivas i Sverige.

Fråga

Vad gäller, är all folkbildningsverksamhet frivillig?

Svar

Varje lärsituation som rymmer någon form av obligatorium är utesluten som underlag för statsbidragstilldelning. Utbildning som genomförs på någons uppdrag och som riktar sig till en avgränsad målgrupp med skyldighet att delta är inte bidragsgrundande. Exempel på detta kan vara studier som ingår i personalutbildning eller aktiviteter som är ett led i ett vårdprogram.

Fråga

Kan en deltagare erhålla stöd i form av t. ex anpassat pedagogiskt material?

Svar

Studieförbundens verksamheter är öppna för alla. Studieförbunden ska arbeta aktivt för att utveckla verksamheten så att den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och i behov av särskilt stöd. Studieförbunden erhåller särskilda medel för verksamhet som inneburit pedagogiska merkostnader.

Fråga

Kan man använda statsbidraget för verksamhet med asylsökande?

Svar

Studieförbunden har ett särskilt uppdrag från regeringen att bedriva verksamhet för asylsökande, för detta ändamål finns andra fastställda villkor samt särskilda medel avsatta.

Relaterad information