Statens syfte och folkbildningens uppdrag

Senast uppdaterad: 2017-01-24

Fråga

Hur är statens uppdrag till folkbildningen formulerat?

Svar

I regeringens proposition 2013/14:172 "Allas kunskap - allas bildning" formuleras för första gången ett särskilt mål för folkbildningspolitiken.

"Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället."

Det innebär att statens ambitioner med politiken blir tydligare och att folkbildningens målgrupp är bredare än målgruppen för vuxenutbildningen där folkbildningen tidigare ingick.

Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med stöd till folkbildningen.

Statens syfte med stöd till folkbildningen är att

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
  4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Fråga

I vilka dokument anges villkor och riktlinjer för det statliga stödet till folkbildningen?

Svar

Villkor för det statliga stödet till folkbildningen anges i Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Regeringen beslutar årligen, via regleringsbrev, folkbildningens anslag. Vidare erhåller Folkbildningsrådet specifika riktlinjer i fråga om användningen av dessa medel där t ex särskilda uppdrag samt krav på återrapportering anges.

Folkbildningsrådets styrelse fastställer årligen statsbidragsvillkor för studieförbund som erhåller medel utifrån statens syften (Statsbidrag till studieförbund 2017 – Villkor, kriterier och fördelning).

Fråga

Vilka målgrupper har studieförbunden särskilt i uppdrag att arbeta mot?

Svar

Studieförbundens verksamheter är öppna för alla men studieförbunden ska aktivt arbeta för att nå nya deltagare/deltagargrupper, deltagare som är korttidsutbildade, utrikes födda eller deltagare med funktionsnedsättning.