Villkor för statsbidrag

Senast uppdaterad: 2018-02-22

I slutet av varje år beslutar Folkbildningsrådets styrelse om villkor, kriterier och fördelning för kommande års statsbidrag till studieförbund.

Villkoren är reviderade och kompletterade av Folkbildningsrådets styrelse 14 december 2016.

De viktigaste förändringarna är:

  • Tydligare koppling till statens syften med statsbidraget till folkbildningen.
  • Hälften av verksamhetsbidraget beräknas på unika deltagare vilket är en kraftig ökning jämfört med innevarande system.
  • En ny fördelningsgrund, korttidsutbildade unika deltagare, införs.
  • Tillgänglighetsbidraget höjs och avser verksamhet med personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd.
  • Grundläggande villkor, organisatoriska och verksamhetsmässiga, för att erhålla statsbidrag har förtydligats.