Villkor för statsbidrag

Senast uppdaterad: 2018-05-29

I slutet av varje år beslutar Folkbildningsrådets styrelse om villkor, kriterier och fördelning för kommande års statsbidrag till studieförbund.

Från 2017 är fördelningsprinciperna reviderade.

De viktigaste förändringarna är:

  • Tydligare koppling till statens syften med statsbidraget till folkbildningen.
  • Hälften av verksamhetsbidraget beräknas på unika deltagare vilket är en kraftig ökning jämfört med innevarande system.
  • En ny fördelningsgrund, korttidsutbildade unika deltagare, införs.
  • Tillgänglighetsbidraget höjs och avser verksamhet med personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd.
  • Grundläggande villkor, organisatoriska och verksamhetsmässiga, för att erhålla statsbidrag har förtydligats.