TopImage

Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2016-12-16

Regeringen beslutade i mars 2014 att avsätta 1 miljon kronor per år 2014–2016 för att folkhögskolor och studieförbund skulle stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället. Folkbildningsrådet fick i uppdrag att fördela bidraget.

Folkbildningsrådet har under treårsperioden beviljat 24 projektansökningar, 15 från folkhögskolor, 6 från studieförbund och 3 samverkansprojekt, som har bedömts ha goda förutsättningar att ge långsiktiga resultat i förhållande till de övergripande målen med insatsen.

Projekten har haft som syften både att vara kunskapshöjande och att ta fram långsiktiga strategier för organisationernas arbete med mänskliga rättigheter. Under insatsens första år genomfördes projekt som var riktade till ledningsgrupper i studieförbund och folkhögskolor. Under år två fokuserades insatsen på den pedagogiska personalen och under det avslutande året har deltagare i studiecirkel- och kursverksamhet varit målgrupp för insatsen.

Folkbildningsrådets bedömning är att projekten har haft en hög grad av måluppfyllelse och att de har lett till goda resultat samt viktiga insikter och reflektioner.

Frågor besvaras av handläggaren Linda Rosén på mejl linda.rosen@folkbildningsradet.se

Kontaktpersoner

Linda Rosén

Linda Rosén
Handläggare