Verksamhetsrapportering

Senast uppdaterad: 2017-10-19

Studieförbundens rapportering utgör underlag för den offentliga kulturstatistiken och Folkbildningsrådets återrapportering till regering och riksdag. SCB hanterar insamlingen av data och sammanställer underlag.

Studieförbunden rapporterar sin verksamhet på arrangemangs-/ gruppnivå enligt Studieförbundens verksamhetsredovisning (STUV) och i form av deltagarrapportering med personnummer i Studieförbundens deltagarregister. Insamlingen av rapporteringen hanteras av SCB.

STUV-rapporten utgör det statistiska underlaget över tid för uppföljning och utvärdering och är också ett viktigt underlag i bidragsfördelningen. Deltagarregistret som tillkom 2008 används i fördjupade uppföljningar av vilka som deltar i studieförbundens verksamhet. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid Deltagarundersökningar.

Folkbildningsrådet hanterar ingen individdata, utan endast uttag i form av summerade rapporter vilka genomgått SCB:s sekretessgranskning. Främst tillför deltagarregistret uppgifter om deltagarnas

  • precisa ålder,
  • kön,
  • utbildningsbakgrund och
  • utländsk/svensk bakgrund.

Ur deltagarregistret hämtas också uppgift om hur många personer/unika deltagare som funnits med i verksamheten.

Variabelförteckning 2016 (gäller även 2017)

Två nya arrangemangstyper infördes under 2016

  • Svenska från dag 1
  • Vardagssvenska