TopImage

Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2016-12-16

Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att fördela medel till folkhögskolor och studieförbund med syfte att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället.

Uppdraget inleddes 2014 och regeringen har för avsikt att avsätta ytterligare medel fram till och med 2016. Detta är en del av en kommande strategi för mänskliga rättigheter som regeringen tar fram. Insatsen ska främst rikta sig till deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och till personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.

Övergripande målsättning med insatsen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna:

  • agera så att de skyddar och respekterar rättigheter
  • hävda sina rättigheter