TopImage

Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2018-04-06

Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att år 2018 fördela 1,5 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund för insatser som stärker kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället.

Uppdraget bygger vidare på motsvarande uppdrag åren 2014–2017 och är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr 2016/17:29).

Strategin omfattar bland annat ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet och ett starkt stöd för arbete med mänskliga rättigheter inom det civila samhället.

Tillsammans med återstående medel från 2017 utlyser nu Folkbildningsrådet 1 979 000 kr för projekt som ska genomföras under 2018 och slutredovisas senast den 22 januari 2019.

Mål och syfte med insatsen 2018

Insatserna ska enligt regeringens uppdrag främst rikta sig till deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och till personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.

Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna:

  • agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter
  • hävda sina rättigheter

Insatsens syfte är att:

  • påverka folkbildningen långsiktigt och stärka folkhögskolors och studieförbunds kompetens om mänskliga rättigheter
  • stärka folkhögskolors och studieförbunds kompetens och förmåga att arbeta strategiskt med att stärka deltagarnas kompetens, medvetenhet och beredskap att aktivt respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Prioriteringar och villkor

Deadline för ansökan var den 2 april. Det har inkommit projektansökningar från 16 folkhögskolor och från 20 studieförbund. Folkbildningsrådet har beslutat om prioriteringar för bidragsgivningen samt villkor för ansökan, genomförande och redovisning av projektbidraget. Vilka av projekten som beviljas medel kommer att beslutas om meddelas i april.

Kontaktpersoner

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare
Tel: 08-412 48 12