Etableringskurs på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2018-01-12

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning i svenska, med orienterande, studie- och arbetsförberedande insatser för nyanlända. Syftet med kursen är att deltagarna ska stärka sina möjligheter att studera eller få ett arbete eller studier.

Kurserna bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen avgör vilka som ska gå i utbildningen. Målgruppen är nyanlända med en etableringsplan eller de som ingår i etableringsprogrammet. Personer med kort utbildningsbakgrund ska prioriteras.

Folkbildningens arbetssätt

Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och metoder. Utbildningen anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar och gruppens sammansättning. Till exempel är det viktigt att den enskildes tidigare arbetslivserfarenhet och yrkesbakgrund tillvaratas. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Etableringskurs på folkhögskola är studie- arbetsförberedande och insatsens främsta målgrupp är lågutbildade som ofta har behov av validering och möjlighet att studera vidare, exempelvis på allmän kurs.

Efter genomförd utbildning får deltagaren ett intyg, som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Folkhögskolan upprättar också tillsammans med kursdeltagaren en plan för hur hen ska fortsätta närma sig arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag

Etableringskurs på folkhögskola har funnits sedan 2014. Fram till och med december 2017 har drygt 12 000 personer deltagit i utbildningen. För 2018 har Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen avtalat om 7 000 platser.  

Etableringskurs på folkhögskola är en del av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag som innebär ansvar för att samordna etableringsinsatser för nyanlända. Syftet är att underlätta och påskynda vägen till arbete eller högre studier och skapa förutsättningar för personer att försörja sig själva.