Svenska från dag ett

Senast uppdaterad: 2018-06-26

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för Svenska från dag ett. Bland dokumenten längst ned på sidan finns villkor och anvisningar.

Viktiga datum

2019

  • Januari: Slutrapportering till SCB av verksamhet 2018 enligt SCB:s rutin.
  • 1 februari: Redovisning av 2018 års verksamhet ska vara underskriven av rektor och Folkbildningsrådet tillhanda.
  • I början av april: Bidraget slutregleras med andra kvartalets statsbidragsutbetalning.
  • November: Folkhögskolorna ansöker om preliminärt antal deltagarveckor för 2020.
  • December: Folkbildningsrådet meddelar beslut om villkor och preliminär fördelning av bidrag för 2020.

2018

  • November: Folkhögskolorna ansöker om preliminärt antal deltagarveckor för 2019.
  • December: Folkbildningsrådet meddelar beslut om villkor och preliminär fördelning av bidrag för 2019.

Svenska från dag ett är en satsning för att ge nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Verksamheten vänder sig till två grupper av deltagare; dels till asylsökande som bor antingen på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) eller i eget boende (EBO), dels till personer som fått uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Syfte och mål med verksamheten 2018

Syftet med statsbidraget är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd.

Målet med verksamheten är att under 2018 anordna folkbildningsverksamhet syftande till att stärka kunskaper i svenska språket och om samhällslivet samt till att främja deltagande i samhälls- och arbetslivet i form av långa och korta folkhögskolekurser.

Särskilda villkor 2018

Verksamheten utgår från villkoren för ordinarie statsbidrag. Utöver de ordinarie villkoren gäller särskilda villkor för Svenska från dag ett:

  • Verksamheten kan pågå från 1 januari till 31 december 2018.
  • Inga deltagaravgifter får tas ut för verksamheten.
  • Verksamhet som bedrivs på distans kan inte rapporteras.

Rapportering

Folkhögskolan ska rapportera genomförd verksamhet i statistikrapport och deltagarstatistik till SCB. Både deltagares tillfälliga personnummer och LMA-nummer (Dossiernummer) eller personnummer ska anges i Schoolsoft.

Folkhögskolorna ska även redovisa skriftligt hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts till Folkbildningsrådet. Redovisningen ska göras enligt särskild mall som Folkbildningsrådet tillhandahåller och som kan hämtas under relaterade dokument.

Folkbildningsrådet kan även använda sig av fokusgrupper och intervjuer för att få en djupare beskrivning av verksamheterna.

Intyg för reseersättning

Deltagare i Svenska från dag ett och Vardagssvenska som behöver resa till verksamheten kan ansöka om reseersättning hos Migrationsverket. Vid ansökan lämnas ett intyg om deltagande, som utfärdas av anordnaren. Intyget ska utfärdas på en standardiserad mall som Folkbildningsrådet tillhandahåller. Mer information finns under relaterade dokument.

Nya regler för reseersättning

Migrationsverket har i november 2018 beslutat om nya regler för reseersättning. Från och med den 1 mars 2019 ersätter Migrationsverket som huvudregel bara resor inom respektive deltagares hemkommun. De nya reglerna kan anpassas till lokala och regionala behov. Det ska ske i samverkan med Länsstyrelsen och om möjligt med folkbildningens aktörer. Senast den 1 mars 2019 kommer Migrationsverket att ta regionala beslut om undantag från de nya reglerna för reseersättningen. Kontakta Folkbildningsrådet för mer information och intyg för reseersättning.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare
Tel: 08-412 48 12