Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2018-07-09

Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att år 2018 fördela 1,5 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund för insatser som stärker kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället.

Viktiga datum

2019

  • 22 januari: De projekt som har erhållit medel slutredovisas till Folkbildningsrådet.
  • 22 februari: Folkbildningsrådet redovisar uppdraget till regeringen i samband med ordinarie årsredovisning.
  • Senast 31 mars: Bidraget slutregleras.

Uppdraget bygger vidare på motsvarande uppdrag åren 2014–2017 och är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr 2016/17:29).

Tillsammans med återstående medel från 2017 utlyser nu Folkbildningsrådet 1 979 000 kronor för projekt som ska genomföras under 2018.

Mål och syfte med insatsen 2018

Insatserna ska enligt regeringens uppdrag främst rikta sig till deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och till personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.

Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna:

  • agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter
  • hävda sina rättigheter.

Insatsens syfte är att

  • påverka folkbildningen långsiktigt och stärka folkhögskolors och studieförbunds kompetens om mänskliga rättigheter
  • stärka folkhögskolors och studieförbunds kompetens och förmåga att arbeta strategiskt med att stärka deltagarnas kompetens, medvetenhet och beredskap att aktivt respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare
Tel: 08-412 48 12