Särskilda insatser inom folkbildningen för att stärka demokratin

Senast uppdaterad: 2018-08-22

Regeringen ger 4,4 miljoner kronor till studieförbund och folkhögskolor 2018 för att stärka folkbildningens demokratiarbete. Medel ska gå till särskilda insatser för att stärka demokratin.

Viktiga datum

2018

  • 14 september: Sista dag för ansökan.
  • 10 oktober: Beslut om bidragsfördelning fattas.

2019

  • 15 januari: En delredovisning ska senast lämnas till Folkbildningsrådet.
  • 15 november: En slutredovisning ska senast lämnas till Folkbildningsrådet.

Mål och syfte med insatsen

Satsningen syftar till att stärka demokratin i Sverige och att ge studieförbund eller folkhögskolor förutsättningar att stärka sitt demokratiarbete, genom att exempelvis utveckla koncept och metoder för bildningsinsatser och dialogmöten. Regeringen framhåller i sammanhanget initiativet #vimåsteprata som ett exempel på folkbildningens demokratiarbete.

Folkbildningsrådet fördelar bidraget som ett projektbidrag till särskilda insatser som stärker eller kompletterar ordinarie verksamhet, till exempel genom att nå fler personer än annars, nå nya målgrupper, öka kvaliteten i arbetet eller utveckla nya metoder. Bidraget ska även underlätta gemensamma initiativ inom folkbildningen.

Prioriteringar och villkor

Behörig sökande är bidragsmottagande studieförbund eller folkhögskola hos Folkbildningsrådet.

Projektet kan genomföras under 12 månader.

Vid fördelning av bidraget prioriterar Folkbildningsrådet:

  • projekt som genomförs i samverkan mellan flera studieförbund och folkhögskolor
  • projekt som kan komma igång snabbt (därför är tidigare erfarenheter av demokratiarbete samt befintliga planer för sådant arbete en fördel).

Läs mer om villkor för bidragsgivningen i riktlinjerna för bidraget under relaterade dokument.

Återrapportering

Senast den 15 januari 2019 ska bidragsmottagaren lämna en delredovisning av projektet som beskriver genomförda insatser och en prognos över kommande insatser.

Senast den 15 november 2019 ska en slutredovisning av projektet lämnas, med en ekonomisk redovisning samt en redogörelse för projektets genomförande och resultat.

Redovisningarna ska lämnas på särskilt avsedda formulär från Folkbildningsrådet, som kommer att kunna hämtas här inom kort.

Läs mer om villkor för rapportering i riktlinjerna för bidraget under relaterade dokument.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare
Tel: 08-412 48 12