Svenska från dag ett och Vardagssvenska

Senast uppdaterad: 2018-06-26

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för Svenska från dag ett och Vardagssvenska. Bland dokumenten längst ned på sidan finns villkor och anvisningar.

Viktiga datum

2019

 • Januari: Slutrapportering av verksamheten 2018 till SCB enligt SCB:s rutin.
 • 1 februari: Skriftlig återrapportering av 2018 års verksamhet ska vara underskriven av rektor och Folkbildningsrådet tillhanda.
 • 1 november: Studieförbunden redovisar resultaten av genomförd internkontroll samt justerat statistikunderlag.
 • 15 november: Studieförbunden redovisar plan för nästa internkontroll.

2018

 • 1 november: Studieförbunden redovisar resultaten av genomförd internkontroll samt justerat statistikunderlag.
 • 15 november: Studieförbunden redovisar plan för nästa internkontroll.
 • December: Folkbildningsrådet meddelar beslut om villkor och preliminär fördelning av bidrag för 2019.

Svenska från dag ett och Vardagssvenska är två satsningar som ska ge nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Verksamheten vänder sig till två grupper av deltagare; dels till asylsökande som bor antingen på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) eller i eget boende (EBO), dels till personer som fått uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Syfte och mål med verksamheten 2018

Syftet med statsbidraget är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd.

Målet med verksamheten är att under 2018 anordna folkbildningsverksamhet syftande till att stärka kunskaper i svenska språket och om samhällslivet samt till att främja deltagande i samhälls- och arbetslivet.

Särskilda villkor

Verksamheten utgår från villkoren för statsbidraget. Utöver dem gäller särskilda villkor:

Svenska från dag ett

 • Verksamheten kan pågå från 1 januari till 31 december 2018.
 • Verksamhet som bedrivs på distans kan inte rapporteras.
 • Inga deltagaravgifter får tas ut för verksamheten.
 • Kulturprogram kan inte rapporteras.
 • För att uppnå statens syfte med verksamheten bör studiecirkel i Svenska från dag ett pågå i mer än nio timmar.
 • Annan folkbildningsverksamhet kan maximalt omfatta 10 procent av antal deltagare respektive timmar.

Vardagssvenska

 • Verksamheten kan pågå från 1 januari till 31 december 2018.
 • Verksamhet som bedrivs på distans kan inte rapporteras.
 • Inga deltagaravgifter får tas ut för verksamheten.
 • Studiecirkel i vardagssvenska ska omfatta 40 studietimmar.
 • Kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet kan inte rapporteras.
 • Verksamheten ska följa Studieplan för vardagssvenska.
 • Deltagare ska ha fyllt 18 år.

Rapportering

Studieförbunden ska rapportera genomförd verksamhet i statistikrapport och deltagarstatistik till SCB. Deltagares LMA-nummer (Dossiernummer) eller personnummer ska anges i Gustav eller Sluggo.

Studieförbunden ska även redovisa hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts för Folkbildningsrådet. Redovisningen ska göras enligt särskild mall som Folkbildningsrådet tillhandahåller.

Folkbildningsrådet kan även använda sig av fokusgrupper och intervjuer för att få en djupare beskrivning av verksamheterna.

Intyg för reseersättning

Deltagare i Svenska från dag ett som behöver resa till verksamheten kan ansöka om reseersättning hos Migrationsverket. Vid ansökan lämnas ett intyg om deltagande, som utfärdas av anordnaren. Intyget ska utfärdas på en standardiserad mall som Folkbildningsrådet tillhandahåller via kontaktpersonen. Mer information finns under relaterade dokument.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare
Tel: 08-412 48 12