TopImage

Folkbildning med asylsökande

Senast uppdaterad: 2017-02-08

Folkhögskolor och studieförbund är en viktig del av regeringens politik för etablering av nyanlända.

2015 lanserade regeringen ett etableringspaket. Syftet var att korta den tid det tar för nyanlända från att de kommer till Sverige till att de få arbete. Folkbildningsrådet är en av de myndigheter och organisationer som fått uppdrag inom regeringens etableringssatsning.

Folkbildningen utgör sedan tidigare en viktig del av regeringens politik för etablering av nyanlända. Sedan 2014 pågår etableringskurser på folkhögskola, ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen.
Riksdagen har beslutat att ett anslag (14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen) tillförs utgiftsområdet 17 i statens budget.

Anslaget får användas av studieförbunden och folkhögskolor för att genomföra insatser för ”att stärka kunskaper i svenska och om samhället samt att främja deltagande i arbets- och samhällslivet”. Verksamheten kallas Svenska från dag ett.

Målgruppen är ”asylsökande samt personer som fått uppehållstillstånd och bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende”. Syftet är ”att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd.”

Inom ramen för samma anslag gör studieförbunden dessutom insatser av i form av en studiecirkel om 40 timmar kallad Vardagssvenska. Målet med Vardagssvenska är att deltagarna ska lära sig grunderna i svenska språket så att man kan göra sig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer.

Verksamheten regleras av förordningen (2015:521) samt Folkbildningsrådets villkor och kriterier för respektive verksamhet.

95 av landets 154 folkhögskolor och samtliga tio studieförbund planerar att anordna verksamhet inom etablering under 2017.