Nationell referensram för kvalifikationer – SeQF

Senast uppdaterad: 2017-08-08

Sverige har beslutat om en nationell referensram för kvalifikationer, SeQF. Den beskriver resultatet av lärande på olika nivåer och är relaterad till den europeiska referensramen, EQF (European Qualification Framework).

Det är från den 1 mars 2016 möjligt för folkhögskolor att via Folkbildningsrådet ansöka om anslutning av särskilda kurser till den svenska referensramen. Från den 1 juli 2017 ansluts folkhögskolornas allmänna kurs kollektivt genom ett regeringsbeslut.

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF) syftar till att underlätta jämförelser nationellt och internationellt ifråga om nivån på kunskaper, färdigheter och kompetenser för kvalifikationer/utbildningar.

Referensramen är tänkt att omfatta kvalifikationer/utbildningar inom såväl det formella utbildningsväsendet som utbildningar som inte är reglerade i författningar.

Allmän kurs på folkhögskola, som relaterar till gymnasie- respektive grundskolenivå i det formella skolsystemet, ansluts kollektivt till referensramen enligt ett regeringsbeslut.

Folkbildningsrådet har fått i uppdrag av sina folkhögskolemedlemmar RIO och SKL att samordna folkhögskolornas ansökningar om anslutning av särskilda kurser till SeQF. Folkbildningsrådet ska även svara för myndighetskontakterna med Myndigheten för yrkeshögskolan, som är nationell myndighet för SeQF.

Anslutning och nivåinplacering av särskilda kurser sker efter ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Folkbildningsrådet ingår i det råd som ska granska ansökningar före beslut i MYH.

De principer för anslutning till SeQF som Folkbildningsrådet i samråd med medlemmarna tidigare tagit ställning för är följande:

  • Anslutning av folkbildningens utbildningar till SeQF förutsätts kunna ske under förutsättning att de värden som folkbildningen är baserad på kan inrymmas i systemet.
  • Folkhögskolornas allmänna kurser förutsätts kunna anslutas till SeQF på kollektiv basis utan särskild ansökan.