Svenska för invandrare SOU 2013:76

Senast uppdaterad: 2014-03-20

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på SOU 2013:76 Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning.

Folkbildningsrådets remissvar behandlar de förslag som berör verksamheten i studieförbund och folkhögskolor.

Folkbildningsrådet tillstyrker i huvudsak utredningens förslag.

Folkbildningsrådet anser därutöver att sfi ska göras till en del av folkhögskolan.