Folkbildningens arbete med mänskliga rättigheter utvärderat

Senast uppdaterad: 2017-03-10

Regeringen beslutade 2014 att avsätta 1 miljon kronor per år 2014–2016 för att studieförbund och folkhögskolor skulle stärka kunskaperna om mänskliga rättigheter i samhället. Nu har en slutrapport från satsningen lämnats in till regeringen.

Under treårsperioden har 15 projekt från folkhögskolor, 6 projekt från studieförbund och 3 samverkansprojekt beviljats medel. Projektens syften har varit att höja kunskapen om arbetet med mänskliga rättigheter och att ta fram långsiktiga strategier för organisationernas arbete med frågorna.

Under insatsens första år genomfördes projekt som var riktade till ledningsgrupper i studieförbund och folkhögskolor. Under år två fokuserades insatsen på den pedagogiska personalen och under det avslutande året har deltagare i studiecirkel- och kursverksamhet varit målgrupp för insatsen.

Folkbildningsrådets bedömning är att projekten har haft en hög grad av måluppfyllelse och att de har lett till goda resultat samt viktiga insikter och reflektion.