Låt folkhögskolor omfattas av diskrimineringslagens krav

Publicerad: 2017-09-19

Ställ samma krav på folkhögskolor som på andra utbildningsanordnare att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det skriver Folkbildningsrådet i sitt yttrande över betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87).

Folkhögskolan omfattas inte av diskrimineringslagens krav på att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Undantagsfall är den skollagsreglerade verksamhet som vissa folkhögskolor bedriver, som till exempel SFI. När folkhögskolor bedriver skollagsreglerad verksamhet omfattas just den delen av verksamheten av kraven på aktiva åtgärder mot diskriminering.

- Vår bedömning är att folkhögskolans deltagare skulle gynnas om samma krav på aktiva åtgärder ställdes på alla folkhögskolor som på andra utbildningsanordnare som omfattas av diskrimineringslagens krav, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Regeringen beslutade 2014 att tillkalla en särskild utredare för att lämna förslag till hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering har flera förslag i sitt betänkande, bland annat att ansvaret för tillsyn över arbetet med åtgärder mot diskriminering i skollagsreglerad verksamhet flyttas från DO till Skolinspektionen. Till följd av detta flyttas diskrimineringslagens regler som rör skollagsreglerad verksamhet till skollagen och samordnas med reglerna där om kränkande behandling. Det innebär att såväl förbuden mot diskriminering och repressalier som reglerna om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering som gäller för skollagsreglerad verksamhet kommer att regleras i skollagen.