Ny kartläggning ska visa folkbildningen utanför folkbildningsanslaget

Publicerad: 2017-09-05

Studieförbund och folkhögskolor når varje år många deltagare utöver de som deltar i statsbidragsfinansierad verksamhet. Nu vill Folkbildningsrådet bidra till att skapa en helhetsbild av folkbildningen genom att studera den verksamhet som bedrivs utanför det statliga anslaget.

 Frågan har väckts av Folkbildningsrådets expertgrupp för utvärdering och uppföljning, som består av politiker, forskare och företrädare för Folkbildningsrådets medlemsorganisationer.

– Expertgruppen har diskuterat utifrån ett antagande om att studieförbund och folkhögskolor bidrar till att uppfylla statens syften med folkbildningsanslagen även genom mycket av den verksamhet som inte finansieras med statsbidrag, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Syftet med kartläggningen är att beskriva studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter som genomförs med övriga statliga anslag, övrig offentlig finansiering, och övriga intäkter, och att ställa dessa i relation till verksamhet som finansieras via folkbildningsanslaget.

– Vi vill bidra till att skapa en helhetsbild av folkbildningens verksamheter för att på så sätt göra folkbildningen rättvisa, säger generalsekreterare Maria Graner.

Studien inleds med att en enkätundersökning genomförs med alla folkhögskolornas rektorer, studieförbundens rektorer samt med alla studieförbundens avdelningschefer (eller motsvarande), vilket följs av kvalitativa intervjuer och dokumentanalys.

Kartläggningen utförs på uppdrag av Folkbildningsrådet av Ola Segnestam Larsson från Ersta Sköndal Bräcke högskola och Lena Svensson från Ölands folkhögskola.