Studieförbunden viktiga för landsbygdens utveckling

Publicerad: 2017-03-22

Den parlamentariska Landsbygdskommittén föreslår att folkbildningsanslaget ska öka. Folkbildningsrådet välkomnar förslaget och vill få ansvaret att fördela bidraget.

Medlen ska gå till studieförbundens verksamhet i landsbygdsområden.Satsningen är ett erkännande av den stora betydelse som folkbildningen har för landsbygdsutveckling i hela landet” skriver Folkbildningsrådet i sitt remissvar.

Landskommittén föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska få i uppdrag att utreda hur de statliga bidragen till folkbildningen i ökad omfattning ska nå landsbygdsområden. Men Folkbildningsrådet ser inte något behov av en speciell utredning.

”Folkbildningen har redan en stark närvaro och verksamhet på landsbygden i hela landet. Folkbildningsrådet kan genom dagens villkor fördela medel så att de når verksamhet i landsbygd samt de målgrupper som kommittén vill nå” anser Folkbildningsrådet.

Landsbygdskommittén konstaterar att många föreningar i landsbygden driver aktiviteter med finansiering från studieförbunden. Om till exempel en samhällsförening ska utarbeta en utvecklingsstrategi för sin bygd görs detta ofta i studiecirkelform. Idrottsföreningar utbildar ledare genom studiecirklar. Det samma gäller kulturföreningar som planerar och utvecklar en kultursatsning. Studieförbunden driver också egna utvecklingsprojekt i landsbygdsområden. Folkbildningsrådet välkomnar att Landsbygdskommittén tar ett helhetsgrepp kring landsbygdsutveckling med målet att samordna de olika initiativ och program som riktas till landsbygden.

”Men det saknas ett helhetsperspektiv på folkbildningen där såväl studieförbund som folkhögskolor är viktiga i arbetet att aktivera och engagera målgruppen unga och utrikes födda. Här behöver folkhögskolans roll synliggöras” skriver Folkbildningsrådet i sitt remissvar.