Kvalitetsarbete inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2014-05-09

I rapporten Kvalitetsarbete inom folkbildningen 2013 återkopplar Folkbildningsrådet till folkhögskolor och studieförbund om deras arbete med dessa frågor.

Återkopplingen till regeringen om folkbildningens kvalitetsarbete har i år skett som en del i rapporten Samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse 2013.

Syftet med denna rapport är ge återkoppling till folkhögskolor och studieförbund på deras arbete med kvalitet, risk- och väsentlighetsanalys samt kontroll och granskning under år 2013. Rapporten sammanfattar folkhögskolors och studieförbunds beskrivningar av hur de arbetar med dessa frågor i enlighet med återrapporteringskravet.

Tidigare rapporter beskrev systematiken i kvalitetsarbetet, medan senare rapporter beskriver resultat och effekter. I år lyfter vi fram andra delar som inte tidigare har beskrivits lika mycket, nämligen risk och kontroll. Det är dock viktigt att poängtera att syftet med kvalitetsarbetet är lärande och utveckling.