Mänskliga rättigheter

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att år 2018 fördela 1,5 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund för insatser som stärker kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället.

Uppdraget bygger vidare på motsvarande uppdrag åren 2014–2017 och är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.

Strategin omfattar bland annat ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet och ett starkt stöd för arbete med mänskliga rättigheter inom det civila samhället.

Målet med insatsen 2018

Insatserna ska enligt regeringens uppdrag främst rikta sig till deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna samt till personer som utbildar sig till yrken som innebär att man har skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.

Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna

  • agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter
  • hävda sina rättigheter.