Folkhögskolans pedagogiska personal

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Varje år gör Folkbildningsrådet uppföljning kring vilken utbildning den pedagogiska personalen på folkhögskolorna har.

Folkhögskolans pedagogiska personal 2016

Totalt är 62 procent av undervisande i långa kurser lärarexaminerade. Av lärare i allmän kurs har 72 procent en lärarexamen. I särskild kurs är 54 procent lärarexaminerade.

Tjänstgöringen för lärare fördelas i att undervisa i allmän kurs till 47 procent och i särskilda kurser 38 procent. Uppdragsutbildning upptar tolv procent av tiden och administrativt arbete/skolledning tre procent. Rektorer liksom biträdande skolledare ägnar något mer tid åt undervisning i särskild kurs än tidigare. Studie- och yrkesvägledare ägnar 69 procent av tiden åt vägledning - nio procentenheter högre än föregående år.

Den parallella uppföljningen av lärartjänster visar att lärarresurser motsvarande 2 645 helårstjänster användes under kalenderår 2016, förstärkta insatser inräknade. Det är ca 240 helårstjänster fler än 2015.

Helårstjänster per tusen deltagarveckor var i medeltal 2,16.

Det motsvarar i en jämförelse med andra skolformer att varje helårstjänst i snitt undervisade 10,8 helårsstuderande för samtliga kurstyper med förstärkta insatser inräknat. I gymnasieskolan undervisades 11,9 helårsstuderande per lärare. Inom den kommunala vuxenutbildningen är lärartätheten lägre, 16,5 elever per lärare.