Folkhögskolans pedagogiska personal

Senast uppdaterad: 2016-10-11

Varje år gör Folkbildningsrådet uppföljning kring vilken utbildning den pedagogiska personalen på folkhögskolorna har.

Folkhögskolans pedagogiska personal 2015

Totalt är 62 procent av undervisande lärare i långa kurser lärarexaminerade. Av lärare i allmän kurs har 74 procent lärarexamen. I särskild kurs är 56 procent lärarexaminerade.

Kärnämnen är vanligast som ”annan utbildning med anknytning till tjänsten” i långa kurser. I särskilda kurser dominerar estetämnen.

Lärarnas undervisning i allmän kurs har ökat 3 procentenheter sedan 2013 och minskar på motsvarande sätt i särskild kurs. Rektorer liksom biträdande skolledare ägnar något mer tid åt skolledning än tidigare. Studie- och yrkesvägledare ägnar 60 procent av tiden åt SYV - 3 procentenheter lägre än föregående år.

2015 redovisades, liksom föregående år, sammantaget 2,1 helårstjänster per tusen deltagarveckor i samtliga statsbidragsberättigade kurstyper (exkl förstärkta insatser).

Sammanlagt med förstärkta insatser inräknade redovisades lärarresurser motsvarande 2 407 helårstjänster under kalenderåret 2015.

I en jämförelse med andra skolformer deltog i snitt 11,5 helårsstuderande per helårstjänst för samtliga kurstyper med förstärkta insatser inräknat. I gymnasieskolan gick 11,9 helårsstuderande per lärare. Inom den kommunala vuxenutbildningen är lärartätheten lägre, 17,5 elever per lärare.