Folkhögskolornas ekonomi

Senast uppdaterad: 2017-01-26

Varje år sedan 2005 följer Folkbildningsrådet upp folkhögskolornas ekonomi. En ny rapport publiceras i december varje år.

Årets sammanställning visar att 91 skolor redovisar ett överskott av den totala verksamheten, 29 landstings- och 62 rörelsefolkhögskolor. 60 folkhögskolor visade ett underskott - 14 landstings- och 46 rörelsefolkhögskolor. 

Folkhögskolornas intäkter uppgick 2015 till totalt 4,07 miljarder kr - varav 3,11 miljarder kr för folkbildningsverksamheten eller 76 procent av omsättningen. Intäkterna var högre i jämförelse med både 2014 och 2013. För en enskild folkhögskola ger det ett medelvärde på cirka 26,9 mkr i intäkter. Variationen mellan de etablerade skolorna är stor - från 10,1 mkr i intäkter till 90,3 mkr. De två nystartade folkhögskolorna har en omsättning på runt tre miljoner kronor.

Resultatet visar ett överskott på 90,3 tkr i snitt per folkhögskola - 276 tkr för en landstingsfolkhögskola och 16 tkr för en rörelsefolkhögskola. Jämfört med 2014 är det en försämring av resultatet för rörelsefolkhögskolorna pga. ett lägre totalresultat för folkbildningsverksamheten samt uppdrags- och projektverksamheten. Landstingsfolkhögskolorna uppvisar en förbättring av det totala resultatet då alla verksamhetsområden förutom konferens- och övrig verksamhet redovisar en resultatökning jämfört med föregående år.

Variationen av resultaten mellan skolorna är stor - från ett underskott med 8,1 mkr till ett överskott med 4 mkr. 91 skolor visade ett överskott av den totala verksamheten - 29 landstings- och 62 rörelsefolkhögskolor. 60 folkhögskolor visade ett underskott - 14 landstings- och 46 rörelsefolkhögskolor. Antal skolor med överskott har alltså minskat med 26 från 117 föregående år till 91.

Folkbildningsverksamheten visar alla tre åren ett underskott, men är mindre än föregående år för landstingsfolkhögskolor och större för rörelsefolkhögskolor. Kostnaderna för undervisningen har blivit något högre för både rörelsefolkhögskolorna och landstingsfolkhögskolorna. Personalkostnaderna utgör ca 64 procent av kostnaderna.