Studieförbundens ekonomi

Senast uppdaterad: 2017-01-26

Varje år sedan 2005 följer Folkbildningsrådet upp studieförbundens ekonomi. En ny rapport publiceras på hösten varje år.

Studieförbundens ekonomi 2015

Studieförbundens totala intäkter uppgick 2015 till 5,3 miljarder kronor - varav folkbildningsverksamheten utgör 3,8 miljarder kronor eller 72 procent. De totala intäkterna har ökat både jämfört med 2014 och 2013.

För ett enskilt studieförbund ger det ett medelvärde på cirka 526 miljoner kronor (mkr) i intäkter 2015 vilket är högre både jämfört med 2013 och 2014. Variationen i omsättninen mellan förbunden är dock stor - från som lägst 21,5 mkr till som högst 1,1 miljard kronor.

Folkbildningsverksamhetens andel av de totala intäkterna har ökat från 71 procent 2014 till 72 procent 2015.

2015 uppgick bidragsdelen för all verksamhet till 2,6 miljarder, varav statsbidraget utgjorde 1,8 miljarder kronor eller 34 procent av den totala omsättningen.

Statsbidragets andel av de totala bidragen för folkbildningsverksamheten ligger på 69,6 procent och är något högre jämfört med 2014.

Deltagar- och försäljningsintäkternas del av omsättningen inom folkbildningsverksamheten 2015 var på lokal nivå 21 procent.

Uppföljning av studieförbundens ekonomi