Insatser för främjande av nationella minoritetsspråk

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att få projektbidrag till insatser för främjande av nationella minoritetsspråk 2023. Utlysningen med anvisningar finns i dokumentbanken länkad nedan.

Senast uppdaterad:

Viktiga datum

2023

  • 16 januari: Projektmedlen utlyses av Folkbildningsrådet.
  • 20 januari: Portalen öppnar upp för ansökningar.

Ansökningar tas emot och behandlas löpande under året så längde det finns medel kvar att fördela.

2024

  • 1 februari: Sista datum för redovisning av projektet enligt information som finns i portalen. Därefter beslutar Folkbildningsrådet om slutreglering av projektbidrag.

Regeringen lanserade i slutet av april 2022 ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, romska, meänkieli, jiddisch och de samiska språken. Folkbildningen har av regeringen identifierats som avgörande för att uppnå handlingsprogrammets mål kring livslångt lärande. Folkbildningen har unika möjligheter att skapa utbildningsvägar och nya sammanhang för användning av språken, till exempel genom att stärka språkbärarnas röster, skapa möten över generationer och bidra till attitydförändringar i samhället.

Syfte och mål med verksamheten

Syftet med insatsen är att bidra till att nationella minoritetsspråk bevaras och re-vitaliseras genom folkbildning.

Särskilda villkor

Verksamheten omfattas av samma villkor som övriga statsbidrag till studieförbund, och av de anvisningar som framgår i bidragets utlysning som kan laddas ner i dokumentbanken. Dokumentet innehåller också information om ansökningsförfarandet.

Dokumentbank med villkor och anvisningar för folkhögskolorna

Ansökan och fördelning

Bidrag kommer under 2023 delas ut i projektform till verksamhet som genomförs under 2023. Detta inkluderar aktiviteter, exempelvis utveckling av strategier, som möjliggör långsiktig verksamhet.

Bidraget kan sökas av alla folkhögskolor och studieförbund. En ansökan får lämnas gemensamt från flera studieförbund och folkhögskolor men det ska finnas en huvudsökande som tar emot bidraget och ansvarar för rapporteringen.

Ansökan görs i Folkbildningsrådets statsbidragsportal

Rapportering

Senast den 1 februari 2024 ska projektet redovisas till Folkbildningsrådet. Därefter beslutar Folkbildningsrådet om slutreglering av projektbidrag.

Kontaktperson

Martin Gemzell

Handläggare särskilda insatser

Telefon: 08-412 48 35

E-post: martin.gemzell@folkbildningsradet.se