Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2018-07-09

Folkbildningsrådet har på uppdrag från regeringen fördelat 1,5 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund 2020. Bidrag har getts till projekt som stärker kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället.

Viktiga datum för projektbidrag till MR-insatser 2020

  • 22 januari 2021. Sista datum för slutrapportering av projektbidrag för 2020.

Uppdraget bygger vidare på motsvarande uppdrag åren 2014–2019 och är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr 2016/17:29).

Åtta projekt har beviljats projektmedel av Folkbildningsrådet 2020. Dessa projekt uppfyller bidragets villkor och syfte. De bedömdes också i hög grad möta Folkbildningsrådets uppställda prioriteringar för bidraget som går att läsa mer om nedan. För information om 2020 års bidragstagare för insatser om mänskliga rättigheter se den lista som finns under Relaterade dokument nedan.

Återrapportering av 2020 års verksamhet

Senast den 22 januari 2021 ska bidragsmottagaren lämna en slutredovisning av projektet. Den ska innehålla en ekonomisk redovisning samt en redogörelse för projektets genomförande och resultat. Redovisningen görs i det formulär för återrapportering som finns under Relaterade dokument nedan.

Syfte och mål med insatsen 2020

Syftet med bidraget är att stärka folkhögskolors och studieförbunds kompetens och förmåga att arbeta strategiskt med att stärka deltagarnas kompetens, medvetenhet och beredskap att aktivt respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Folkbildningens insatser ska enligt regeringens uppdrag främst rikta sig till:

  • deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och
  • personer som utbildar sig till yrken som innebär skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.

Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna:

  • agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter och
  • hävda sina rättigheter.

Villkor och prioriteringar

Bidrag kan lämnas till avgränsade folkbildningsinsatser som överensstämmer med bidragets syfte och mål. De planerade insatserna ska ha sin utgångspunkt i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.

De som kunde ansöka är Folkbildningsrådets bidragsmottagare, dvs. folkhögskola eller studieförbundens förbundsnivå. Folkbildningsrådet prioriterade 2020 nya sökande eller sökande som endast har beviljats bidraget en gång tidigare.

Läs mer om villkor och prioriteringar i Riktlinjer för fördelning av projektbidrag till insats om mänskliga rättigheter 2020, under Relaterade dokument nedan.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Anna Göthner

Anna Göthner
Handläggare
Tel: 08-412 48 10