Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2018-07-09

Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att år 2019 fördela 1,5 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund för insatser som stärker kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället.

Viktiga datum 2019

Datum som gäller för rapportering av projektmedel från 2018

  • 22 januari: De projekt som har erhållit medel för 2018 slutredovisas till Folkbildningsrådet.
  • 1 mars: Folkbildningsrådet redovisar uppdraget till regeringen.
  • Senast 31 mars: Bidragsmedlen slutregleras.

Datum som gäller för ansökan om projektmedel 2019

  • 17 januari: Utlysning av projektmedel.
  • 11 februari: Sista ansökningsdag för projektmedel.
  • 13 mars: Folkbildningsrådet beslutar om fördelning av projektmedel.

Uppdraget bygger vidare på motsvarande uppdrag åren 2014–2018 och är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr 2016/17:29).

Folkbildningsrådet har 1 450 000 kr att fördela för projekt som ska genomföras under 2019.

Syfte och mål med insatsen 2019

Syftet med bidraget är att stärka folkhögskolors och studieförbunds kompetens och förmåga att arbeta strategiskt med att stärka deltagarnas kompetens, medvetenhet och beredskap att aktivt respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Folkbildningens insatser ska enligt regeringens uppdrag främst rikta sig till:

  • deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och
  • personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.

Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna:

  • agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter och
  • hävda sina rättigheter.

Ansökan 2019

Sökande organisation ska vara studieförbund på förbundsnivå eller folkhögskola som är bidragsmottagare från Folkbildningsrådet. En ansökan kan lämnas gemensamt från flera studieförbund eller folkhögskolor, men en huvudsökande ska vara bidragsmottagare och rapporteringsansvarig. Bidrag kan lämnas med upp till 200 000 kronor per projekt.

Ansökan görs på formulär för ansökan som finns under Relaterade dokument nedan. Den skickas till ansokan.mrprojekt@folkbildningsradet.se senast den 11 februari.

Läs mer om villkoren för ansökan, genomförande och redovisning i dokumentet Riktlinjer för fördelning av projektbidrag till insats om mänskliga rättigheter 2019 under Relaterade dokument.

Återrapportering av 2018 års verksamhet

Senast den 22 januari 2019 ska bidragsmottagaren lämna en slutredovisning av projektet. Den ska innehålla en ekonomisk redovisning samt en redogörelse för projektets genomförande och resultat. Redovisningen görs i det formulär för återrapportering som finns under Relaterade dokument nedan.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare
Tel: 08-412 48 12