Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2018-07-09

Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att år 2019 fördela 1,5 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund för insatser som stärker kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället.

Viktiga datum för projektmedel 2019

  • 17 januari: Utlysning av projektmedel.
  • 11 februari: Sista ansökningsdag för projektmedel.
  • 13 mars: Folkbildningsrådet beslutar om fördelning av projektmedel.
  • 22 januari 2020. Sista datum för slutrapportering av projektmedel för 2019.

Uppdraget bygger vidare på motsvarande uppdrag åren 2014–2018 och är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr 2016/17:29).

Beviljade projekt

Folkbildningsrådet har fördelat drygt 1,6 miljoner till elva MR-projekt som genomförs under 2019. En förteckning över projekten och vilka som driver dem finns under Relaterade dokument.

Syfte och mål med insatsen 2019

Syftet med bidraget är att stärka folkhögskolors och studieförbunds kompetens och förmåga att arbeta strategiskt med att stärka deltagarnas kompetens, medvetenhet och beredskap att aktivt respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Folkbildningens insatser ska enligt regeringens uppdrag främst rikta sig till:

  • deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och
  • personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.

Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna:

  • agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter och
  • hävda sina rättigheter.

Återrapportering av 2019 års verksamhet

Senast den 22 januari 2020 ska bidragsmottagaren lämna en slutredovisning av projektet. Den ska innehålla en ekonomisk redovisning samt en redogörelse för projektets genomförande och resultat. Redovisningen görs i det formulär för återrapportering som finns under Relaterade dokument nedan.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare
Tel: 08-412 48 12