Yrkesinriktade utbildningar allmän kurs och särskild kurs

Senast uppdaterad: 2021-01-19

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att få statsbidrag för Yrkesinriktade utbildningar allmän kurs och särskild kurs. Villkor och anvisningar finns i dokumentbanken länkad nedan.

Viktiga datum

2021

  • Januari: slutredovisning av genomförd verksamhet hösten 2020.
  • Februari: redovisning av genomförda och avslutade utbildningar hösten 2020 i enlighet med statsbidragsvillkoren.
  • Slutreglering av statsbidragstilldelning för 2020.
  • Utlysning av utbildningsplatser för läsåret 2021/2022. Ansökan görs via till rektor utskickad enkät.
  • Mars: fördelningsbeslut från Folkbildningsrådet inför läsåret 2021/2022. Kursstarter tidigast 1 juli 2021.
  • Juli: Kursstart möjlig för beviljade yrkesinriktade kurser - läsåret 2021/2022.
  • September: redovisning av genomförda och avslutade utbildningar läsåret 2020/2021 i enlighet med statsbidragsvillkoren.
  • Uppföljning av startad kursverksamhet hösten 2021.
  • Oktober: Senaste datum för kursstart för beviljade yrkesinriktade kurser för läsåret 2021/2022 är den 15 oktober 2021.
  • November: redovisning förstärkningsbidrag SPSM.

Regeringen beslutade under våren 2020 att tillföra medel till folkhögskolan för fler platser på allmän kurs samt yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Bakgrunden till satsningen var den ökande arbetslösheten och de stora behoven av omställning på arbetsmarknaden på grund av coronapandemin.

För läsåret 2021/2022 har regeringen aviserat statsbidrag motsvarande 2 000 läsårsplatser. Av dessa ska minst hälften genomföras som yrkesinriktade kurser inom vård och omsorg. Platserna är fullt finansierade, det vill säga att det särskilda bidraget motsvarar både ordinarie verksamhetsbidrag och regionbidrag.

Målgrupp för satsningen är vuxna i arbetsför ålder.

Syfte och mål med verksamheten

Satsningen ska riktas mot yrkesinriktad utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå (särskild kurs med yrkesinriktning) och grundskole- och gymnasienivå (allmän kurs med yrkesinriktning) och syftar till att rusta deltagaren för arbete inom yrkesområdet. Målet är att genomföra utbildning motsvarande 2 000 årsplatser.

Ansökan och fördelning

Ansökan görs i februari inför läsårsstart hösten 2021. Enkät för ansökan skickas ut till rektor. Folkbildningsrådet gör en bedömning och prioritering av ansökningarna utifrån ett antal urvalskriterier som framgår av villkoren för bidraget. Folkbildningsrådet beslutar om fördelning i mars 2021.

Villkor

För verksamheten gäller de aktuella statsbidragsvillkoren samt särskilda villkor yrkesinriktade utbildningar allmän kurs och särskild kurs. Alla aktuella villkor finns i dokumentbanken för folkhögskolor.

Rapportering

Folkhögskolan ska rapportera genomförd verksamhet i statistikrapport och deltagarstatistik till SCB. Folkhögskolan ska även lämna en redovisning av hur medlen har använts, om utbildningen genomförts enligt ansökan, antal antagna samt antal som slutfört utbildningen till Folkbildningsrådet. 

Redovisningen ska intygas av folkhögskolans rektor och vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 1 februari 2022 för utbildningar motsvarande en termin eller 1 september 2022 för utbildningar motsvarande ett läsår. Redovisningen sker via särskilt formulär för återrapportering som skickas ut med epost till skolans rektor inför varje redovisningsperiod.