Yrkesinriktade utbildningar allmän kurs och särskild kurs

Senast uppdaterad: 2022-06-21

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att få statsbidrag för Yrkesinriktade utbildningar allmän kurs och särskild kurs. Villkor och anvisningar finns i dokumentbanken länkad nedan.

Viktiga datum

2022

 

  • 18 augusti – Slutdatum för rapportering till SCB av genomförda kurser.

Regeringen beslutade under våren 2020 att tillföra medel till folkhögskolan för fler platser på allmän kurs samt yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Bakgrunden till satsningen var den ökande arbetslösheten och de stora behoven av omställning på arbetsmarknaden på grund av coronapandemin. Satsningen avslutas vårterminen 2022.

Rapportering i samband med att insatsen avslutas 2022

Folkhögskolan ska rapportera genomförd verksamhet i statistikrapport och deltagarstatistik till SCB. Sista datum för rapportering till SCB av genomförda kurser inom satsningen är den 18 augusti 2022. Efter detta datum är det inte möjligt att rapportera verksamhet inom kurstyp 4 (allmän kurs, yrkesinriktad) och 22 (särskild kurs, yrkesinriktad) då dessa kurstyper inaktiveras i insamlingen av verksamhetsstatistik.

Från och med den första insamlingsomgången för höstterminen 2022 – den 16 september – rapporteras kurser med yrkesinriktning som övriga kurser, det vill säga ordinarie allmän och särskild kurs (kurstyp 1 och 2) eller som utökade platser (kurstyp 5 och 6), och ersätts på samma sätt som övriga kurser antingen inom ingångsvärdet eller som utökade platser inom tilldelning (hösten 2022).

För att fortsätta följa upp yrkesinriktade utbildningar på folkhögskolan ska dessa kurser markeras som en yrkesutbildning i SchoolSoft.

Syfte och mål med verksamheten

Satsningen riktades mot yrkesinriktad utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå (särskild kurs med yrkesinriktning) och grundskole- och gymnasienivå (allmän kurs med yrkesinriktning). Syftet har varit att rusta deltagaren för arbete inom yrkesområdet. Målet var att genomföra utbildning motsvarande 2 000 årsplatser.

Målgrupp för satsningen var vuxna i arbetsför ålder.

Ansökan och fördelning

Satsningen avslutas och inga nya ansökningar kan göras.

Villkor

För verksamheten gäller de aktuella statsbidragsvillkoren samt särskilda villkor yrkesinriktade utbildningar allmän kurs och särskild kurs. Alla aktuella villkor finns i dokumentbanken för folkhögskolor.

Redovisning av genomförda kurser

Folkhögskolan ska även lämna en redovisning av hur medlen har använts, om utbildningen genomförts enligt ansökan, antal antagna samt antal som slutfört utbildningen till Folkbildningsrådet.

Redovisningen ska intygas av folkhögskolans rektor och vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 1 februari 2022 för utbildningar motsvarande en termin eller 1 september 2022 för utbildningar motsvarande ett läsår. Redovisningen sker via särskilt formulär som skickas ut med epost till skolans rektor inför varje redovisningsperiod.