Att göra en anmälan

Om du är missnöjd med något på din skola ska du i första hand vända dig till skolans rektor. Om du inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du vända dig till skolans styrelse som är ytterst ansvarig för folkhögskolans verksamhet.

Senast uppdaterad:

Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Du kan vända dig till FSR om du vill ha råd eller stöd i dina kontakter med folkhögskolan eller om du vill ha hjälp med att göra en anmälan till oss.

Ring 08–412 48 10, vår telefontid är tisdagar 13.00–15.00.

Du kan också mejla till fsr@folkbildningsradet.se denna adress används även för att skicka in en anmälan.

Vid akuta frågor ring Folkbildningsrådets växel.

Du kan läsa mer om FSR och att göra en anmälan i vår folder om dina rättigheter på folkhögskola. Den finns också översatt till flera olika språk.

Informationsfoldern Dina rättigheter på folkhögskola 

Viktigt att tänka på i samband med din anmälan:

Alla anmälningar och meddelanden som kommer in till FSR blir allmänna handlingar och kan därmed komma att lämnas ut till andra personer i enlighet med offentlighetsprincipen. Vi har begränsade möjligheter att sekretessbelägga uppgifter. Förutom att skicka in skriftlig information kan du också lämna uppgifter muntligt om du ringer till oss. Vi gör då en anteckning efter samtalet om det som är av vikt för ärendet som sparas tillsammans med din anmälan.

Vad kan du anmäla?

Till FSR kan du anmäla frågor som är kopplade till följande områden:

 • Folkhögskolans information innan kursdeltagaren är antagen.
 • Folkhögskolans information vid kursstart.
 • Folkhögskolans former för deltagarinflytande.
 • Folkhögskolans hantering av klagomål.
 • Folkhögskolans hantering av disciplinära åtgärder, huvudsakligen varning, avstängning och avskiljande.
 • Bristande information om kostnader som är förknippade med kursen.
 • Bristfällig studievägledning eller bristande uppföljning av studieplan på allmän kurs.
 • Bristande kommunikation om studieresultat.
 • Folkhögskolans hantering om en kurs avbryts eller ställs in.
 • Folkhögskolans hantering av studeranderättsliga frågor i övrigt.

Beslut om studieomdömen eller behörigheter kan inte anmälas till FSR.

Vad ska en anmäla innehålla?

 • Namn och mejladress.
 • Beskriv vilken eller vilka av frågorna ovan som stämmer bäst in på din anmälan.
 • Beskriv kort hur skolan har brustit gentemot dig i din utbildning. 
 • Beskriv hur rektor har hanterat ditt klagomål.  
 • Beskriv hur styrelsen har hanterat ditt klagomål. 
 • Bifoga eventuell information gällande din anmälan. 

Vem kan anmäla?

Studerande på folkhögskolans långa kurser (längre än 15 kursdagar) kan göra anmälningar. Du måste göra anmälan inom ett år efter det att du slutat kursen.

Det här händer när du gjort en anmälan:

En handläggare tittar på anmälan och kontrollerar att allt finns med och att frågan kan anmälas. FSR kontaktar dig för att be om mer underlag eller för att meddela att anmälan tagits emot och hur går vidare.

FSR kontaktar skolan och ber om underlag. Det kan exempelvis röra sig om olika policydokument, och skolans egen dokumentering av olika händelser eller möten. Du som har anmält får möjlighet att läsa skolans underlag och kommentera dessa.

När all information i ärendet har samlats in sammanträder det rättsliga rådet och fattar beslut om ett yttrande med rekommendationer till skolan. 

FSR utgår från den aktuella skolans regler och riktlinjer när ett ärende bedöms.

FSR kan inte ändra en skolas beslut, däremot ger vi rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som anmälts till oss följt rekommendationen från FSR. Tidigare yttranden från FSR finns att läsa under länken nedan.