Föräldrars delaktighet i barns lärande

Senast uppdaterad: 2018-08-09

Från och med 2018 tilldelas studieförbunden en ökning av statsbidraget för att arbeta med insatser för att öka föräldrars delaktighet i barns lärande.

Viktiga datum

2018

 • September: En eventuell omfördelning av medel kan komma att göras.
 • Oktober: Den eventuella omfördelningen regleras i och med andra utbetalningsdagen.

2019

 • Januari: Slutrapportering till SCB.
 • 1 februari: Slutgiltig bidragsfördelning sker.
 • 1 februari: Sista datum för att redovisa verksamheten till Folkbildningsrådet. Redovisningen ska vara undertecknad av förbundschef.
 • Före 1 mars: Folkbildningsrådet meddelar beslut om slutgiltigt bidrag.
 • I början av april: Bidraget slutregleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning.

Syftet med de ökade medlen är att ge föräldrar uppdaterade kunskaper om vad deras barn läser i skolan och underlätta för föräldrar att vara ett stöd för sina barn i deras läxläsning. Målet med insatsen är att minska familjebakgrundens påverkan på elevers förutsättningar och bidra till en mer jämlik skola.

Verksamheten omfattas av samma villkor som övriga statsbidrag till studieförbund, och av följande särskilda villkor:

 • verksamheten ska vara avgiftsfri för deltagare
 • deltagare ska ha fyllt 18 år
 • verksamheten görs i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram.

Rapportering

Verksamheten rapporteras till SCB i den ordinarie STUV- och deltagarrapporteringen. Vid eventuell granskning ska närvarolista med deltagarnas namn kunna uppvisas. Deltagarnas personnummer ska kunna kontrolleras genom uttag ur det administrtaiva system där deltagare registrerats.

Utöver de uppgifter som Folkbildningsrådet hämtar in via SCB redovisar studieförbunden ytterligare delar av verksamheten. Den skriftliga redovisningen till Folkbildningsrådet ska innehålla

 • en kortare översiktlig beskrivning av verksamheter som genomförts
 • resultat och effekter i förhållande till uppdragets syfte och mål
 • särskilda utmaningar som studieförbunden ställts inför
 • hur verksamheten kvalitetssäkrats i förhållande till syfte och mål.

Folkbildningsrådet kan också använda sig av fokusgrupper och intervjuer för att få en djupare beskrivning av verksamheterna.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Golnar Bahar

Golnar Bahar
Handläggare
Tel: 08-412 48 15

Relaterade sidor