Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2021-01-21

Folkbildningsrådet har mellan 2014-2021 på uppdrag av Regeringen fördelat medel till folkhögskolor och studieförbund för insatser som stärker kunskaper om de mänskliga rättigheterna i samhället.

Viktiga datum för projektbidrag till MR-insatser

2022

  • 24 januari. Sista datum för slutrapportering av projektbidrag för 2021.
  • 1 mars. Folkbildningsrådet redovisar uppdraget till regeringen

För 2021 beviljades åtta folkhögskolor och ett studieförbund bidrag. Regeringen har beslutat att inga medel kommer att anslås för 2022.

Återrapportering av 2021 års verksamhet

Ansvarig myndighet har fastslagit att inga förlängningar av insatserna får finansieras av projektmedlen efter den 31 december 2021. Detta har tidigare också meddelats till de aktuella bidragsmottagarna år 2021.

Senast den 24 januari ska bidragsmottagarna lämna en narrativ och en ekonomisk slutredovisning av projektet. En redogörelse av projektets genomförande, resultat och utmaningar ska beskrivas. Redovisningen görs i det formulär för återrapportering som finns under Relaterade dokument nedan.

Relaterade dokument

Kontaktperson

Karin Gustavsson

Karin Gustavsson
Handläggare
Tel: 08-412 48 41