Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2021-01-21

Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att även år 2021 fördela 1,5 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund för insatser som stärker kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället.

Viktiga datum för projektbidrag till MR-insatser

2021

  • 20 januari. Utlysning av projektmedel 2021.
  • 22 januari. Sista datum för slutrapportering av projektbidrag för 2020.
  • 22 februari. Sista ansökningsdag för projektmedel 2021.
  • 10 mars. Generalsekreteraren beslutar om fördelning av medel för 2021.

2022

  • 21 januari. Sista datum för slutrapportering av projektbidrag för 2021.
  • 1 mars. Folkbildningsrådet redovisar uppdraget till regeringen

Uppdraget bygger vidare på motsvarande uppdrag åren 2014–2019 och är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr 2016/17:29).

Åtta projekt beviljades projektmedel av Folkbildningsrådet 2020. Dessa projekt uppfyller bidragets villkor och syfte. De bedömdes också i hög grad möta Folkbildningsrådets uppställda prioriteringar för bidraget som går att läsa mer om nedan. För information om 2020 års bidragstagare för insatser om mänskliga rättigheter se den lista som finns under Relaterade dokument nedan.

Ansökan om medel 2021

Underlag för ansökan finns i de riktlinjer för bidraget 2021 som går att ladda ner under relaterade dokument längst ner på sidan. Där finns även det särskilda ansökningsformuläret som ska användas. Ansökan skickas till ansokan.mrprojekt@folkbildningsradet.se och sista ansökningsdag är den 22 februari 2021.

Återrapportering av 2020 års verksamhet

Senast den 22 januari 2021 ska bidragsmottagaren lämna en slutredovisning av projektet. Den ska innehålla en ekonomisk redovisning samt en redogörelse för projektets genomförande och resultat. Redovisningen görs i det formulär för återrapportering som finns under Relaterade dokument nedan.

Syfte och mål med insatsen

Syftet med bidraget är att stärka folkhögskolors och studieförbunds kompetens och förmåga att arbeta strategiskt med att stärka deltagarnas kompetens, medvetenhet och beredskap att aktivt respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Folkbildningens insatser ska enligt regeringens uppdrag främst rikta sig till:

  • deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och
  • personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.

Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna:

  • agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter och
  • hävda sina rättigheter.

Villkor och prioriteringar

Bidrag kan lämnas till avgränsade folkbildningsinsatser som överensstämmer med bidragets syfte och mål. De planerade insatserna ska ha sin utgångspunkt i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.

De som kunde ansöka är Folkbildningsrådets bidragsmottagare, dvs. folkhögskola eller studieförbundens förbundsnivå. Folkbildningsrådet prioriterade 2020 nya sökande eller sökande som endast har beviljats bidraget en gång tidigare.

Läs mer om villkor och prioriteringar i Riktlinjer för fördelning av projektbidrag till insats om mänskliga rättigheter 2020, under Relaterade dokument nedan.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Chris Ormalm

Chris Ormalm
Handläggare
Tel: 08-412 48 35