Demokratistärkande insatser inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2019-04-11

I april 2020 beslutade regeringen om medel till Folkbildningsrådet för att stärka folkbildningens demokratiarbete 2020–2021. Folkbildningsrådet har beslutat att fördela nästan 3 miljoner kronor till projektet #Vimåsteprata för demokratistärkande insatser under 2020–2021. Projektet bygger vidare på de insatser som genomfördes med ett motsvarande stöd år 2018.

Under år 2020–2021 pågår den nationella kraftsamlingen Demokratin 100 år för att främja demokratin i hela landet med anledning av att Sveriges demokrati firar 100 år. Folkbildningsrådet har skrivit under deklarationen för en stark demokrati som tagits fram med anledning av demokratijubileet. Genom att skriva under har vi åtagit oss att intensifiera det demokratifrämjande arbete inom folkbildningen. Medlen från regeringen innebär en förstärkning av folkbildningens ordinarie demokratiarbete och ger även förutsättningar att medverka aktivt i kraftsamlingen under den här perioden.

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att demokratimedlen ska användas för insatser som bygger vidare på erfarenheterna från initiativet #ViMåstePrata. Folkbildningsrådet har därför beviljat 2 950 000 kr till Studieförbunden i samverkan för projektets genomförande år 2020–2021. Projektet kommer att drivas tillsammans med samarbetsorganisationerna för folkhögskolor: RIO och OFI.

Syfte och mål med insatserna

Medlen ska enligt regeringens beslut användas för verksamhet som når ut i hela landet, som bedrivs i samverkan mellan flera studieförbund och folkhögskolor och som syftar till att främja det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft. Verksamheten kan genomföras genom såväl särskilda arrangemang som inslag i befintlig verksamhet. Läs mer om vad som gäller för insatsen i utlysningen under relaterade dokument.

Det övergripande målet för #ViMåstePrata är att stärka och utveckla demokratin, främja det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft genom insatser för folkbildningen. Inom ramen för projektet ska kraftsamlingen Demokratin 100 år uppmärksammas och projektet ska bidra till att utveckla folkbildningens demokratiarbete in i framtiden. Projektet utgörs av breda folkbildningsgemensamma aktiviteter som förstärker folkbildningens pågående demokratistärkande arbete, som utvecklar och sprider metodmaterial och demokratitalarbanken och ökar möjligheten till fler lokala och digitala demokratiarrangemang runt om i landet.

Frågor om projektet #ViMåstePrata hänvisas till Kajsa Wiktorin på Studieförbunden: kajsa@studieforbunden.se.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare
Tel: 08-412 48 12