Studieförbundens insatser med personer långt från arbetsmarknaden

Senast uppdaterad: 2021-01-15

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att få statsbidrag för Studieförbundens insatser med personer långt från arbetsmarknaden. Villkoren finns i dokumentbanken för studieförbund som är länkad längst ner på sidan.

Viktiga datum

2022

  • Januari: Slutrapportering av verksamhet 2021 till SCB sker enligt SCB:s rutin.
  • Februari: Slutgiltig bidragsfördelning 2021 sker.
  • 1 februari: Återrapportering av verksamheten 2021 görs utifrån återrapporteringsmall som hittas nedan, undertecknas av förbundschef och lämnas in till Folkbildningsrådet.
  • 1 mars: Folkbildningsrådet meddelar beslut om slutgiltigt bidrag för 2021.
  • I början av april: Bidraget för 2021 slutregleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning.

Den rådande pandemin har långtgående effekter på arbetsmarknaden och för människors liv. Regeringen har från och med 2021 anvisat medel motsvarande 50 miljoner kronor till studieförbunden genom en utökning av folkbildningsanslaget. Syftet med medlen är att studieförbunden ska kunna bedriva fler insatser riktade till utrikes födda kvinnor och vid behov andra målgrupper som befinner sig långt från arbete och studier. Studieförbunden ska stärka målgruppens långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden genom folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete.

Målgruppen är personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad. I huvudsak utrikes födda, korttidsutbildade kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige.

Särskilda villkor

Verksamheten omfattas av samma villkor som övriga statsbidrag till studieförbund, och av följande särskilda villkor:

  • Verksamheten ska vara avgiftsfri för deltagare.
  • Deltagare ska vara minst 20 år och ej över 64 år.
  • Verksamheten görs i form av studiecirklar, planerade att omfatta minst 40 studietimmar.

Villkoren i sin helhet finns att ladda ner i dokumentbanken för studieförbund.

Rapportering