Studieförbundens insatser med personer långt från arbetsmarknaden

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att få statsbidrag för Studieförbundens insatser med personer långt från arbetsmarknaden. Villkoren finns i dokumentbanken för studieförbund som är länkad längre ner på sidan.

Senast uppdaterad:

Viktiga datum 2023

  • Januari: Slutrapportering av verksamhet 2022 till SCB sker enligt SCB:s rutin.
  • Februari: Slutgiltig bidragsfördelning 2022 sker.
  • 1 februari: Återrapportering av verksamheten 2022 görs i Folkbildningsrådets statsbidragsportal.
  • 1 mars: Folkbildningsrådet meddelar beslut om slutgiltigt bidrag för 2022.
  • I början av april: Bidraget för 2022 slutregleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning.

Den rådande pandemin har långtgående effekter på arbetsmarknaden och för människors liv. Regeringen har från och med 2021 anvisat medel motsvarande 50 miljoner kronor till studieförbunden genom en utökning av folkbildningsanslaget. Syftet med medlen är att studieförbunden ska kunna bedriva fler insatser riktade till utrikes födda kvinnor och vid behov andra målgrupper som befinner sig långt från arbete och studier. Studieförbunden ska stärka målgruppens långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden genom folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete.

Målgruppen är personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad. I huvudsak utrikes födda, korttidsutbildade kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige.

Särskilda villkor

Verksamheten omfattas av samma villkor som övriga statsbidrag till studieförbund, och av följande särskilda villkor:

  • Verksamheten ska vara avgiftsfri för deltagare.
  • Deltagare ska vara minst 20 år och ej över 64 år.
  • Verksamheten görs i form av studiecirklar, planerade att omfatta minst 40 studietimmar.

Villkoren i sin helhet finns att ladda ner i dokumentbanken för studieförbund.

Rapportering

Verksamheten rapporteras i den ordinarie STUV- och deltagarrapporteringen till SCB. Vid eventuell granskning ska närvarolista med deltagarnas namn kunna uppvisas. Deltagarnas personnummer ska kunna kontrolleras genom uttag ur det administrativa system där deltagare registrerats.

Utöver de uppgifter som Folkbildningsrådet hämtar in via SCB redovisar studieförbunden ytterligare delar av verksamheten.

Återrapportering av verksamheten görs i Folkbildningsrådets statsbidragsportal.

Porträttbild Morgan Öberg. Morgan har kort hår i sidbena. han bär en blå jeansskjorta.

Kontaktperson

Morgan Öberg

Enhetschef

Telefon: 08-412 48 11

E-post: morgan.oberg@folkbildningsradet.se