Uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor

Senast uppdaterad: 2018-08-09

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för Uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor. Villkoren finns i dokumentbanken för studieförbund som är länkad längst ner på sidan.

Viktiga datum

2020

 • Januari: Slutrapportering av 2019 års verksamhet till SCB sker enligt SCB:s rutin.
 • Februari: Slutgiltig bidragsfördelning görs för 2019.
 • 1 februari: Redovisning av verksamheten 2019 undertecknas av förbundschef och lämnas in till Folkbildningsrådet.
 • 1 mars: Beslut om slutgiltigt bidrag för 2019 meddelas.
 • I början av april: Bidraget för 2019 slutregleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning.
 • Augusti-oktober: Beslut om eventuell omfördelning av medel.
 • Oktober: En eventuell omfördelning regleras i samband med årets andra statsbidragsutbetalning.

2021

 • Januari: Slutrapportering av 2020 års verksamhet till SCB sker enligt SCB:s rutin.
 • Februari: Slutgiltig bidragsfördelning 2020 sker.
 • 1 februari: Redovisning av verksamheten 2020 undertecknas av förbundschef och lämnas in till Folkbildningsrådet.
 • 1 mars: Beslut om slutgiltigt bidrag 2020 meddelas.
 • I början av april: Bidraget för 2020 slutregleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning.

Sysselsättningsgraden är lägre hos utrikes födda kvinnor jämfört med befolkningen i övrigt. Studieförbunden har en närvaro i hela landet, omfattande kontakter med övriga civilsamhället och lång erfarenhet av att arbeta uppsökande. Därför tilldelas de ökade medel inom ramen för statsbidraget 2018 för att jobba med uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor.

Syftet med de ökande medlen är att motivera och rekrytera kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning eller arbetar. Målet är att studieförbunden ska kunna visa på olika vägar in i utbildning som till exempel folkbildning, kommunal vuxenutbildning eller yrkesutbildningar.

Målgruppen för denna verksamhet är utrikes födda kvinnor, 20 år eller äldre, som är folkbokförda i Sverige. Huvudsaklig målgrupp är personer som även är korttidsutbildade och som inte redan finns i studieförbundens verksamhet.

Särskilda villkor

Verksamheten omfattas av samma villkor som övriga statsbidrag till studieförbund, och av följande särskilda villkor:

 • Verksamheten ska vara avgiftsfri för deltagare.
 • Deltagare ska vara 20 år eller äldre.
 • Verksamheten görs i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och uppsökande verksamhet.

Villkoren i sin helhet finns att ladda ner i dokumentbanken för studieförbund.

Rapportering

Verksamheten rapporteras i den ordinarie STUV- och deltagarrapporteringen till SCB. Vid eventuell granskning ska närvarolista med deltagarnas namn kunna uppvisas. Deltagarnas personnummer ska kunna kontrolleras genom uttag ur det administrativa system där deltagare registrerats.

Utöver de uppgifter som Folkbildningsrådet hämtar in via SCB redovisar studieförbunden ytterligare delar av verksamheten. Den skriftliga redovisningen till Folkbildningsrådet ska innehålla utgå från frågorna i återrapporteringsmallen som finns längst ner på sidan.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner