Uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor

Senast uppdaterad: 2018-08-09

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för Uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor. Bland dokumenten längst ned på sidan finns villkor och anvisningar.

Viktiga datum

2019

 • Augusti-oktober: Beslut om eventuell omfördelning av medel.
 • Oktober: En eventuell omfördelning regleras i samband med årets andra statsbidragsutbetalning.

2020

 • Januari: Slutrapportering till SCB sker enligt SCB:s rutin.
 • Februari: Slutgiltig bidragsfördelning sker.
 • 1 februari: Redovisning av verksamheten undertecknas av förbundschef och lämnas in till Folkbildningsrådet.
 • 1 mars: Beslut om slutgiltigt bidrag meddelas.
 • I början av april: Bidraget slutregleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning.

Sysselsättningsgraden är lägre hos utrikes födda kvinnor jämfört med befolkningen i övrigt. Studieförbunden har en närvaro i hela landet, omfattande kontakter med övriga civilsamhället och lång erfarenhet av att arbeta uppsökande. Därför tilldelas de ökade medel inom ramen för statsbidraget 2018 för att jobba med uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor.

Syftet med de ökande medlen är att motivera och rekrytera kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning eller arbetar. Målet är att studieförbunden ska kunna visa på olika vägar in i utbildning som till exempel folkbildning, kommunal vuxenutbildning eller yrkesutbildningar.

Målgruppen för denna verksamhet är utrikes födda kvinnor, 20 år eller äldre, som är korttidsutbildade och folkbokförda i Sverige.

Särskilda villkor

Verksamheten omfattas av samma villkor som övriga statsbidrag till studieförbund, och av följande särskilda villkor:

 • Verksamheten ska vara avgiftsfri för deltagare.
 • Deltagare ska vara 20 år eller äldre.
 • Verksamheten görs i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och uppsökande verksamhet.

Rapportering

Verksamheten rapporteras i den ordinarie STUV- och deltagarrapporteringen till SCB. Vid eventuell granskning ska närvarolista med deltagarnas namn kunna uppvisas. Deltagarnas personnummer ska kunna kontrolleras genom uttag ur det administrativa system där deltagare registrerats.

Utöver de uppgifter som Folkbildningsrådet hämtar in via SCB redovisar studieförbunden ytterligare delar av verksamheten. Den skriftliga redovisningen till Folkbildningsrådet ska innehålla

 • en kortare översiktlig bild av verksamheter som genomförts
 • resultat och effekter i förhållande till uppdragets syfte och mål
 • särskilda utmaningar som studieförbunden ställts inför
 • hur verksmaheten kvalitetssäkrats i förhållande till syfte och mål
 • hur studieförbundet arbetat uppsökande för att nå målgruppen.

Folkbildningsrådete kan även använda sig av fokusgrupper och intervjuer för att få en djupare beskrivning av verksamheterna.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Relaterade sidor