Folkbildningens Vägval & Vilja

Senast uppdaterad: 2016-05-19

Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja antogs av företrädare för folkhögskolor och studieförbund vid Folkbildningsrådets representantskapsmöte den 17 april 2013.

Om Folkbildningens Vägval & Vilja

Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har varit med i arbetet.

En viktig del av det folkbildningspolitiska dokumentet är att lyfta fram folkbildningen som en sektor och samlad kraft i samhället och att ge en korrekt och uppdaterad bild av hur folkbildningen tolkar folkbildningsuppdraget under 2010-talet. Dokumentet blir en grundval för dialog med beslutsfattare på olika nivåer.

Folkbildningens Vägval & Vilja har fokus på fem övergripande prioriteringar för den samlade svenska folkbildningen inför framtiden.

Bildning & sammanhangFolkbildningens Vägval & Vilja

Folkbildningen möter ett växande behov av bildning i en tid av informationsöverflöd och komplexa globala förändringar. Vi skapar förutsättningar för lärande som möter människors behov av sammanhang, insikt och personlig utveckling. Vi kan och vill möta behovet av lärande för hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi har potential att erbjuda den djupare bildning som allt mer efterfrågas inom utbildning och näringsliv. Vi vill öka våra satsningar på kvalitetsutveckling, fortbildning, pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning. Vi vill se en folkbildningsforskning som kan spela en större roll för den pedagogiska utvecklingen inom folkbildningen och bidra till ökad förståelse för människors bildningsprocesser.

Tillgänglighet & delaktighet

Folkbildningen är en nyckelresurs för att minska utbildningsklyftorna i samhället och synliggöra mångfaldens potential. Via folkbildningen finner människor vägar ut ur utanförskap, till delaktighet, egenmakt, kompetens och jobb. Vi kan och vill erbjuda möjligheter till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och för nationella minoriteter. Folkbildningen ska vara tillgänglig för alla, och särskilt för dem som mött hinder i andra utbildningsformer eller har funktionsnedsättning. Vi kan och vill erbjuda möten som bygger sammanhållning och respekt mellan människor oavsett bakgrund. Vi kan och vill bidra till bättre folkhälsa och ökad digital delaktighet. Vi ska vara en kraft mot antidemokratiska tendenser i samhället.

Medborgare & civilsamhälle

Folkbildningen möjliggör för hundratusentals deltagare att mötas, organisera sig och påverka sitt samhälle. Vi ska möta framväxande engagemang i nya föreningar och rörelser med öppenhet och nyfikenhet. Vi vill öka vår närvaro där folkbildningen har vita fläckar och ge fler deltagare tillgång till bildningsprocesser för ett aktivt medborgarskap. Folkbildningen ska vara en samhällskritisk röst och lyfta fram folkbildningens och civilsamhällets betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Vi vill vara en spjutspets för idéutveckling och fortbildning bland huvudmännen och medlemsorganisationerna. Vi vill använda vårt transnationella arbete mer offensivt för att öka förståelsen för de globala och lokala sambanden. Folkbildningen vill vara en utvecklingsmotor i lokalsamhället. Vi vill tydligare ta plats i regionala samverkansprocesser kring kulturplaner och regionala kompetensplattformar, och förstärka dialogen på kommunal nivå.

Arbetsliv & livslångt lärande

Folkbildningen möter snabbt och flexibelt nya utmaningar på arbetsmarknaden och skiftande behov av kompetensutveckling. Inom folkbildningen stärker människor sina förutsättningar att få jobb, hittar motivation eller skaffar sig behörighet för vidare studier. Vi kan och vill göra det möjligt för fler som har kort eller ofullständig utbildning att hitta nya vägar framåt. Folkbildningen kan och vill ta ett ökat ansvar för att utveckla lärandeformer som passar och intresserar unga som riskerar arbetslöshet. Vi vill bidra till att utlandsfödda har tillgång till bra språkutbildning, samhällsinformation och andra bildningsinsatser som underlättar integrationen i Sverige. Vi vill ge fler unga och vuxna möjlighet att välja folkbildningen som utbildningsalternativ. Vi vill bidra till att göra det livslånga lärandet möjligt för alla och verka för en uppvärdering av icke-formellt och informellt lärande.

Kultur & kreativitet

Folkbildningen är Sveriges i särklass största kulturarena. Folkbildningen kan och vill vidareutveckla den positionen. Vi vill möta fler medborgares behov av kulturupplevelser och eget skapande. Folkhögskolor och studieförbund vill fortsätta vara livaktiga kulturella mötesplatser, utbildare och arbetsmarknad för professionella kulturverksamma i hela landet. Vi vill fortsätta vara en drivkraft för lokal kulturutveckling. Vi vill bidra med innovationskraft när efterfrågan på kreativitet växer. Vi vill bidra med mer läsfrämjande insatser. Vi ska arbeta med stor bredd i kulturverksamheten, men också möta högt ställda kvalitetskrav och förväntningar på fördjupning, inte minst inom de avancerade estetiska utbildningarna.

Relaterade dokument