TopImage

Jämställdhetsintegrering i folkbildningen

Senast uppdaterad: 2017-03-08

Sedan 2016 ingår Folkbildningsrådet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM.

Folkbildningsrådet har sedan 2016 ett uppdrag från regeringen att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all vår verksamhet. Målet med arbetet är att Folkbildningsrådets och folkbildningens verksamheter bättre ska bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Folkbildningsrådet har sedan 2017 erbjudit studieförbund och folkhögskolor stöd i deras arbete med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Stödet har bestått av workshopar och löpande handledning till chefer och rektorer på studieförbund och folkhögskolor. Under 2019 erbjuds två erfarenhetsutbyten med tema könsuppdelad folkbildning respektive folkbildningens verksamheter som riktas till asylsökande och personer i etableringsinsatser.

Folkbildningsrådets handlingsplan beskriver på vilket sätt jämställdhet ska integreras i Folkbildningsrådets och folkbildningens verksamhet under 2019.