#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Få satsar på livslångt lärande

Senast uppdaterad: 2018-10-25

Skolavhopp i yngre år minskar, fler barn går i skolan och utbyggnaden av högre utbildning går starkt framåt i Europa. Men det livslånga lärandet prioriteras inte lika högt.

Under ett seminarium i Stockholm berättar EU-kommissionen om sin årliga utbildningsöversikt som beskriver och jämför utbildningsystemen i de europeiska länderna. Budskapen i rapporten är i huvudsak positiva. Till exempel leder utbildning i allt högre grad till ett inträde på arbetsmarknaden.

Vuxnas lärande halkar efter

På ett område går det inte lika bra för Europa: vuxenutbildning och vuxnas lärande i arbetslivet. Ser man till hela Europa är bilden splittrad. Några länder satsar stora summor medan andra investerar mindre i vuxnas lärande och vuxenutbildning. EU-kommissionen mäter regelbundet hur många individer i åldern 25–64 år som uppger att de har deltagit i någon typ av utbildning under de senaste fyra veckorna. Kommissionen konstaterar att utvecklingen inte har gått framåt de senaste åren, trots stora ansträngningar.

På seminariet får EU-kommissionen frågan om varför det ser så olika ut när det gäller vuxnas deltagande i lärande. Enligt representanten på plats är en förklaring relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Få länder i Europa har satsat på vuxenutbildning eller livslångt lärande kopplat till arbetslivet, och följaktligen saknas starka normer och institutioner som främjar och stimulerar vuxnas lärande i arbetslivet.

EU-kommissionens mål är att minst 15 procent av alla vuxna ska ha deltagit i lärande år 2020. I oktober 2018 ligger snittet i EU på 10,9 procent. Sveriges snitt ligger på strax över 30 procent, vilket är högst inom EU. I kommisionens rapport Education and Training monitor 2018 finns det mer att läsa om detta.

Folkbildningen utmärker Sverige

Ett land som utmärker sig i utbildning och lärande av vuxna är Sverige, som har en lång tradition av fackföreningar, kollektivavtal och trygga anställningsförhållanden. Detta, tillsammans med Sveriges och Skandinaviens starka tradition kring vuxenutbildning – särskilt folkbildning – är viktiga förklaringar. Den kombinationen har skapat starka institutioner och normer kring vuxnas lärande, samt en spridd uppfattning om att lärande är viktigt på både arbetsmarknad och arbetsplats.

Att vuxnas lärande och vuxnas utbildning, såväl formell som informell, inte har så hög prioritet i EU:s utbildningspolicy har uppmärksammats av organisationen The European Association for the Education of Adults (EAEA). EAEA har i flera uttalanden och kampanjer påtalat att EU:s fokus på ungas och barns lärande inte sällan sker på bekostnad av vuxenutbildning och livslångt lärande. I en tidigare blogg har vi lyft fram några av de kampanjer som EAEA drivit, bland annat kring Erasmus-programmen där vuxendelen är mycket liten jämfört med övriga satsningar inom programmet.