#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Folkbildningen ska arbeta systematiskt med ojämställdhet

Senast uppdaterad: 2017-11-22

Problem med sexuella trakasserier och sexistisk jargong finns inom folkbildningen precis som i samhället i övrigt. Under hösten har studieförbund och folkhögskolor arbetat med att identifiera ojämställdhetsproblem som de kan vara med och förändra, i den egna verksamheten och i samhället i stort.

Folkbildningsrådet har tillsammans med 59 myndigheter fått i uppdrag av regeringen att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Det kallas jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM. Målet med arbetet är att ännu bättre bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

I den kartläggning och handlingsplan för jämställdhetsintegrering som Folkbildningsrådet tagit fram konstateras att trots att mycket arbete för jämställdhet bedrivs inom folkbildningen så saknas ofta systematiken, vilket får negativa följder. 

Under hösten har Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg hållit workshops för de folkhögskolor och studieförbund som velat delta. Under workshoparna har deltagarna fått börja planera sitt systematiska jämställdhetsarbete.  

Systematiken innebär att verksamheterna identifierar problem, sätter upp mål och sedan planerar åtgärder för att nå de uppsatta målen. Hittills har 8 studieförbund och 28 folkhögskolor deltagit.  

Deltagarna har identifierat problem med ojämställdhet som de kan vara med och förändra, i den egna verksamheten och i samhället i stort. Därefter har de satt upp mål i förhållande till problemen. Nu befinner sig deltagarna i skedet att planera åtgärder för att nå de uppsatta målen. 

Ett exempel på problem som identifierats av flera, både folkhögskolor och studieförbund, är sexuella trakasserier och sexistisk jargong.  

Nedan följer ett fiktivt exempel, med problemformulering, mål och åtgärder, som bygger på sådant som inrapporterats från arbetet i workshops; 

Problem som identifierats 

En sexistisk jargong förekommer bland en del deltagare. Detta minskar andra deltagares utrymme, påverkar lärares arbetsklimat samt skapar otrygghet i såväl klassrum som allmänt i vår verksamhet.

Mål

Miljön i vår verksamhet i såväl i allmänna utrymmen som i klassrummet, ska vara trygga för alla. Detta gäller såväl lärare som deltagare.  

Åtgärder för att komma tillrätta med problemet 

  • Nolltolerans mot förminskande och begränsande maktmedel såsom sexistiska, rasistiska, anti-demokratiska anspelningar.
  • Alla deltagare såväl som lärare agerar med kraft mot dessa uttryck. 
  • Ledarna använder sig av normkritiska metoder i sitt ledarskap.
  • Öka andelen ledare som deltar ledarutbildningar. 
  • Göra det tillgängligt och tydligt hur rapportering av incidenter av dessa slag går till (både för personal och deltagare). 
  • Se till att gemensamma mallar och rutinbeskrivningar i ledningssystemet har ett normkritiskt perspektiv. 
  • Ökad användning av gemensamma mallar och rutinbeskrivningar i ledningssystemet. 

 

Under 2018 kommer fortsatt stöd att erbjudas till de studieförbund och folkhögskolor som deltar. De verksamheter som ännu inte deltagit men är intresserade, kan höra av sig till Karin Bengtsson.