#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Folkbildningens verksamhet med asylsökande borde bli permanent

Senast uppdaterad: 2018-11-13

De senaste åren har folkhögskolor och studieförbund tagit ett stort ansvar för att ta emot och etablera asylsökande. Folkbildningens metoder har fått flera positiva effekter. Nu är det viktigt att folkhögskolornas och studieförbundens insatser blir en permanent del av Sveriges mottagande av asylsökande.

Folkbildningens insatser för asylsökande och nyanlända har inneburit nya utmaningar för studieförbund och folkhögskolor. Verksamheterna har visat på folkbildningens möjligheter att möta nya målgrupper och dessa har i sin tur stärkt, utmanat och utvecklat studieförbundens och folkhögskolornas arbete. Företrädare för folkbildningen säger sig vara "trötta men nöjda".

Folkbildningens metoder gynnar både mottagande och etablering

Folkhögskolors och studieförbunds verksamheter med asylsökande kännetecknas av att undervisningen i svenska ofta integreras med information om samhället. Dessutom kombineras undervisningen med aktiviteter som främjar delaktighet i samhälls- och arbetslivet.

Folkbildningens arbetssätt har i många fall skapat mervärden i form av ett inkluderande bemötande för de asylsökande. Att vistas på folkhögskolor eller få kontakt med föreningslivet skapar social delaktighet. Det praktiska stödet i vardagen och möten med förebilder och trygga sammanhang har stärkt den psykiska hälsan. Det är en rimlig slutsats att Sverige hade haft svårt att ta detta samhällsansvar utan folkbildningen.

Folkbildningens tillfälliga insatser för asylsökande borde bli permanenta

Folkbildningsrådet fördelar sedan hösten 2015 pengar för särskilda folkbildningsinsatser med asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Insatserna ska stärka kunskaper i svenska språket och om samhället samt främja deltagande i arbets- och samhällslivet. Syftet är att främja en meningsfull sysselsättning under asyltiden och att påskynda en framtida eventuell etablering.

I slutet av mars 2018 lämnade regeringen Mottagandeutredningens betänkande Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande på remiss. Tanken med utredningen var att samla upp erfarenheter från de senaste åren och föreslå ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande.

Utredningen erkänner den roll som folkbildningen har spelat och fortfarande spelar för asylsökande, och menar att folkbildningen har erbjudit verksamheter som ger en meningsfull väntan för de asylsökande. Men det huvudsakliga förslaget i utredningen innebär att kommunen får ansvar för mottagandet och etableringsfrämjande insatser som svenskundervisning.

Även om regeringen beslutar att kommunen ska få ansvar för mottagandet anser Folkbildningsrådet, i det svar vi lämnade i november, att folkbildningens insatser för asylsökande, som tidigare varit tillfälliga, borde bli permanenta. Folkbildningens uppdrag borde även fortsatt vara bredare än enbart svenskundervisning, och verksamheten borde erbjudas så tidigt som möjligt för den asylsökande.