#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Folkhögskola – en motkraft till utanförskap

Senast uppdaterad: 2018-12-21

Unga som står utan arbete och skola hamnar ofta i ett utanförskap. Vägen från utanförskap till studier och arbete kan vara komplex och utdragen. Trots detta har folkhögskolan visat sig kunna hitta vägar till motivation och studielust även hos de som står längst från skola och arbetsmarknad.

Folkhögskolan med allmän kurs och studiemotiverande kurser kan utgöra en andra chans för unga som hamnat i ett utanförskap.

I slutbetänkandet Vårt gemensamma ansvar från Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar lyfter utredaren fram folkhögskolan som ett alternativ för de som behöver komma vidare med studier. Inom folkhögskolan finns en rik bank av erfarenheter: vittnesmål från studerande såväl som Folkbildningsrådets studier. Vittnesmålen och studierna ger stöd åt slutsatsen att folkhögskolan ofta lyckas där andra skolformer misslyckats.

I Folkbildningsrådets utvärdering av Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) kunde vi se att deltagarna går vidare till fortsatta studier i högre utsträckning än från andra jämförbara utbildningsformer. Det innebär att folkhögskolan inte bara blir ett alternativ för individen utan också för samhället, genom att erbjuda en väg vidare där andra vägar stängts eller inte är ett alternativ.

Kunskaper om folkhögskolan är avgörande

Folkbildningsrådet understryker dock, i ett remissvar på slutbetänkandet från Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar, att folkhögskolan i allt för liten utsträckning erbjuds som alternativ för dessa individer. Enligt Folkbildningsrådets erfarenhet saknas ibland kunskapen om vad folkhögskolan kan erbjuda unga i utanförskap hos till exempel arbetsförmedling och bland regionala arbetsmarknadsaktörer. Det är avgörande att exempelvis den lokala arbetsförmedlingen har kompetensen att bedöma om en individs behov kan tillgodoses av folkhögskola eller om andra vägar är mer lämpliga. Saknas denna kompetens minskar folkbildningens möjligheter att vara ett skyddsnät för de som av olika anledningar hamnat i utanförskap.

I skrivande stund vet vi inte vilken regering som utformar politiken under de kommande åren. Men med tanke på de stora behov som finns att intensifiera och fördjupa arbetet med utanförskap och vägar till utbildning och arbete kan vi bara hoppas att politikerna tar sikte på utmaningarna och lösningarna på utanförskap.