#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Folkhögskolan – en väg framåt för sfi-undervisningen?

Senast uppdaterad: 2017-12-19

Diskussionen om svenska för invandrare (sfi) har inte sällan fokuserat på problemen. Kommuner har haft svårt att leva upp till kravet på sfi-utbildning. Lärarbristen är stor och i flera större kommuner har upphandlingen av utbildning dragit ut på tiden och varit komplicerad.

Sfi har dessutom återkommande kritiserats (exempel från Skolinspektionens granskning) för att deltagarnas individuella förutsättningar och mål inte har varit utgångspunkten i utbildningens utformning och innehåll. Utredningar och forskning har föreslagit att studerandes erfarenheter och resurser i högre utsträckning ska tillvaratas.

Folkhögskolan en väg framåt

Folkhögskolan, så väl som folkhögskolans arbete med sfi, kännetecknas av självständighet, flexibilitet och individanpassning i förening med hög lärartäthet. En ny kartläggning av sfi på folkhögskola från Folkbildningsrådet tyder på att folkhögskolans arbetssätt kan vara en väg framåt för sfi.

I kartläggningen framkommer att de folkhögskolor som idag anordnar sfi vill kunna erbjuda en såväl djupare som bredare sfi. En sfi som kopplar mer tydligt till vidare utbildning till exempel vid folkhögskolans allmänna kurs och till integrering i samhället i stort. För att det ska kunna bli verklighet vill skolorna att deltagarna, inte kursplanerna, blir utgångspunkt för undervisningen. Folkhögskolorna i kartläggningen vill också att folkhögskolans modell med omdöme ersätter betygen, som ofta skapar onödig stress hos deltagarna.

Sfi på folkhögskola bedrivs än så länge inte i så stor omfattning sett till all den sfi-undervisning som bedrivs i hela landet. I majoriteten av fall bedrivs sfi med kommunen som huvudman och anordnas utöver kommunens egen regi också av flera privata aktörer. Det ligger dock nära till hands att se att folkhögskolans sätt att arbeta med sfi erbjuder en del svar på de problem och utmaningar som omgärdat sfi-undervisningen.

Det betyder inte att all sfi kan förläggas till folkhögskolor. Nuvarande ekonomiska förutsättningar gör också att till exempel små deltagargrupper och hög lärartäthet blir svårt att lyckas uppnå för många anordnare. Däremot kan de arbetsmetoder man använder inom folkhögskolans sfi-undervisning inspirera andra att tänka nytt och utvärdera sina arbetssätt.